Používání kol a koloběžek ve společnostech

V dnešní době jen málo lidí neumí jezdit na jízdním kole. Kolo se stalo nedílnou součástí mnoha životů, jezdíme na něm na výlety, do práce, za kamarády, za zábavou. Jednoduchý prostředek, který nás přiblíží na místo určení. A tento prostředek má čím dál tím větší uplatnění i v rozlehlých, zejména výrobních firmách, kde se kola využívají k rychlejšímu přesunu z jedné budovy do druhé. A pozor – nejde jen o kola, ale fenoménem dnešní doby začínají být koloběžky, takže spousta zaměstnavatelů povoluje svým zaměstnancům jízdu na kole a koloběžkách ve svém závodě. Jak ale zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)?

Dle zákoníku práce zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Pokud tedy v areálu firmy povolí kola a koloběžky, je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) nejen pro samotné uživatele těchto prostředků, ale i pro ostatní zaměstnance, externí firmy, návštěvy, zákazníky atd. Podmínky a požadavky na použití jízdních kol a koloběžek by pak měl stanovit ve své vnitřní směrnici nebo v místním provozním bezpečnostním předpise.

Všichni zaměstnanci používající kolo nebo koloběžku si musí uvědomit, že se stávají účastníky silničního provozu a musí dodržovat všechny právní a ostatní předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích. Např. tyto osoby musí vědět, že na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Nelze si tedy jezdit „po celé cestě“, ale je potřeba dodržovat určitá pravidla – neboť i v areálech firmy se pohybují vozidla, manipulační technika, chodci atd.

Pokud zaměstnavatel povolí používat jízdní kola a koloběžky, musí dbát i na jejich technický stav a povinnou výbavu, mezi kterou patří:

 •  odrazky vpředu a vzadu
 •  odrazky v paprscích kol
 •  odrazky na pedálech (neplatí pro koloběžky)
 •  světla přední a zadní za snížené viditelnosti
 •  přední a zadní brzdy

Mezi volitelné součásti povinné výbavy patří:

 •  blatníky
 •  zvonek
 •  kryt řetězu

Dále by měl stanovit osobu odpovědnou za kontroly a údržbu a minimálně 1x ročně zajistit provedení servisu a kontroly kol a koloběžek (se zápisem. Kola a koloběžky v nevyhovujícím technickém stavu musí nechat opravit anebo vyřadit z používání!

Také nesmí zapomínat na to, že tyto prostředky je potřeba někde parkovat – není možné, aby se povalovaly kdekoliv, kde je zrovna místo a kde se to zaměstnancům „hodí“. Musí vymezit místa na parkování tak, aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců, aby nebránila přístupu k prostředkům požární ochrany, bezpečnostního značení a nebyl ohrožen provoz uvnitř a vně budov.

Co se týká samotného používání kol a koloběžek zaměstnanci – žádná speciální lékařská prohlídka k tomuto účelu není nutná (netýká se zaměstnanců využívajících kolo jako dopravní prostředek pro svou práci, např. kurýři). Ovšem na některé základní prvky k zajištění BOZP zaměstnavatel zapomenout nesmí, a to např. seznámit zaměstnance s:

 • návodem k použití, případně se ho zeptat, ověřit si, zda opravdu na kole/koloběžce umí jezdit,
 • provozním řádem společnosti, vnitřní směrnicí nebo místním provozním bezpečnostním předpisem  apod. upravující používání těchto prostředků,
 • místem pro parkování kol a koloběžek
 • povinností udržovat jízdní kolo a koloběžky v dobrém technickém stavu
 • povinností před každým použitím zkontrolovat technický stav kola nebo koloběžky: dotažení rychloupínačů, šroubů a ostatních spojů, kontrola řídítek, kontrola že kolečka i řídítka jsou pevně připojená
 • povinností dodržovat bezpečnostní a dopravní značení
 • povinností dodržovat maximální povolenou nosnost kola a koloběžky
 • povinností dodržovat zásady bezpečné jízdy, např.:
 1. chovat se při jízdě ukázněně a ohleduplně, přizpůsobit své chování stavu a povaze komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné předvídat
 2. používat kolo nebo koloběžku za denního světla, nebo dostatečného osvětlení prostorů.
 3. používat ochranné prostředky (prostředky musí zaměstnavatel bezplatně poskytnout)

        - kolo – cyklistická přilba, vhodná pevná obuv, případně reflexní prvky/vesta

        - koloběžka – vhodná pevná obuv, případně reflexní prvky/vesta

4. dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na ostatní pohybující se osoby

5. řídítka vždy držet oběma rukama

 • atd.

 

A aby toho nebylo málo, měl by stanovit i určité zákazy, jako např.

 •  zákaz telefonování za jízdy
 •  zákaz používání kol a koloběžek za zhoršeného stavu komunikací
 •  zákaz používání za sněhu, námrazy, náledí, bouři a silném větru
 •  zákaz jezdit po nakloněné ploše, schodech a v místech, kde hrozí ztráta stability
 •  zákaz vézt/přepravovat další osobu
 •  zákaz převážet břemena, která by svým charakterem mohla ohrozit bezpečnou jízdu a zdraví zaměstnance
 •  zákaz používání volné obuvi (kroksy, pantofle žabky, boty na podpatku apod.)
 •  zákaz požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky (drogy) nebo pod jejich vlivem pracovat!!!

 

A to nejdůležitější závěrem – pokud se rozhodnete ve své společnosti pro používání koloběžek a nebo kol, nezapomeňte vyhodnotit rizika a prokazatelně s nimi seznámit zaměstnance! Je to jeden ze základních požadavků zákoníku práce a navíc bohužel vážných úrazů v souvislosti s jízdou na těchto prostředcích přibývá…

Obrázek 1 - V poslední době se používání kol a koloběžek stává běžnou součástí mnoha firem

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jejich společnostech COVID nešířil a aby byla zajištěna BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při ...

15.03.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. Méně z nich však už má detailní povědomí o tom, jak to mají dělat. Třídění odpadu totiž...

15.02.2021

Změny v prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Ať už rok 2020 byl jakýkoliv, jedno je jisté – dotkl se téměř celého lidstva. Najednou se objevila nemoc známá jako COVID-19 a byla tady s námi a dalo by se říct, že tady ještě bude… Z pohledu zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se v každé firmě uděl...