Návod k použití v českém jazyce

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každý, takže se vlastně nic nestalo, ale přesto – dodavatel má určité povinnosti a ty musí dodržovat. Tato situace nás vedla k napsání dnešního článku, neboť porušování povinnosti dodávat provozní nebo průvodní dokumentace (nebo dokonce obojího) v ČESKÉM jazyce je neustále velkým a často diskutovaným problémem.

Přitom pro zajištění BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) je průvodní a provozní dokumentace velmi důležitou a významnou součástí všech zařízení. Nejedná se o nějaký výmysl specialistů BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana), ale tuto povinnost stanovují platné právní předpisy.

Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se:

  • průvodní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,
  • provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uvádí:

  • Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
  • Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.
  • Prodávající musí zajistit, aby informace, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce.
  • Jednotlivé informace mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
  • Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách.

Z výše uvedeného vyplývá, že spotřebitel musí dostat informace o výrobku v návodu k použití, ve kterém musí být uvedeno, jak výrobek uvést do provozu, jak ho používat, jaká hrozí uživateli nebezpečí a případně jaké osobní ochranné prostředky používat, jak se výrobek udržuje, čistí atd. Z dokumentace by mělo být i jasné, v jakém intervalu se provádí následné kontroly. Pokud není uvedeno, musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců.

Stává se, že návod k obsluze je sestaven pouze z obrázků – piktogramů. I toto je možné a právní předpisy to povolují v případě, že jsou piktogramy jasné, srozumitelné a čitelné. Takovéto návody se používají např. k sestavení nábytku.

Nejčastěji jsou ovšem návody tvořeny kombinací psaného textu a piktogramů. Délka návodu k použití není nikde stanovena – u jednoduchých výrobků/zařízení tvoří návod několik málo vět a u složitějších se může jednat o několikaset stránkový manuál.

Ať už je návod k použití napsán jakýmkoliv způsobem, musí být v českém jazyce a vždy musí spotřebiteli poskytnout všechny důležité a potřebné informace. V domácnostech se většinou po prvním přečtení vyhodí nebo založí do krabice, ovšem zaměstnavatelé s nimi musejí seznámit všechny zaměstnance, kteří s daným výrobkem, zařízením apod. manipulují/obsluhují, čímž splní jeden z požadavků k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

V případě, že prodávající nesplní informační povinnost uvedenou výše, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000Kč.

Obrázek 1 – Návody k použití tvoří nedílnou součást výrobků

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Používání kol a koloběžek ve společnostech

V dnešní době jen málo lidí neumí jezdit na jízdním kole. Kolo se stalo nedílnou součástí mnoha životů, jezdíme na něm na výlety, do práce, za kamarády, za zábavou. Jednoduchý prostředek, který nás přiblíží na místo určení. A tento prostředek má čím dál tím vět...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...