Návod k použití v českém jazyce

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každý, takže se vlastně nic nestalo, ale přesto – dodavatel má určité povinnosti a ty musí dodržovat. Tato situace nás vedla k napsání dnešního článku, neboť porušování povinnosti dodávat provozní nebo průvodní dokumentace (nebo dokonce obojího) v ČESKÉM jazyce je neustále velkým a často diskutovaným problémem.

Přitom pro zajištění BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) je průvodní a provozní dokumentace velmi důležitou a významnou součástí všech zařízení. Nejedná se o nějaký výmysl specialistů BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana), ale tuto povinnost stanovují platné právní předpisy.

Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se:

  • průvodní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,
  • provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uvádí:

  • Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
  • Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.
  • Prodávající musí zajistit, aby informace, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce.
  • Jednotlivé informace mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
  • Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách.

Z výše uvedeného vyplývá, že spotřebitel musí dostat informace o výrobku v návodu k použití, ve kterém musí být uvedeno, jak výrobek uvést do provozu, jak ho používat, jaká hrozí uživateli nebezpečí a případně jaké osobní ochranné prostředky používat, jak se výrobek udržuje, čistí atd. Z dokumentace by mělo být i jasné, v jakém intervalu se provádí následné kontroly. Pokud není uvedeno, musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců.

Stává se, že návod k obsluze je sestaven pouze z obrázků – piktogramů. I toto je možné a právní předpisy to povolují v případě, že jsou piktogramy jasné, srozumitelné a čitelné. Takovéto návody se používají např. k sestavení nábytku.

Nejčastěji jsou ovšem návody tvořeny kombinací psaného textu a piktogramů. Délka návodu k použití není nikde stanovena – u jednoduchých výrobků/zařízení tvoří návod několik málo vět a u složitějších se může jednat o několikaset stránkový manuál.

Ať už je návod k použití napsán jakýmkoliv způsobem, musí být v českém jazyce a vždy musí spotřebiteli poskytnout všechny důležité a potřebné informace. V domácnostech se většinou po prvním přečtení vyhodí nebo založí do krabice, ovšem zaměstnavatelé s nimi musejí seznámit všechny zaměstnance, kteří s daným výrobkem, zařízením apod. manipulují/obsluhují, čímž splní jeden z požadavků k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

V případě, že prodávající nesplní informační povinnost uvedenou výše, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000Kč.

Obrázek 1 – Návody k použití tvoří nedílnou součást výrobků

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jejich společnostech COVID nešířil a aby byla zajištěna BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při ...

15.03.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. Méně z nich však už má detailní povědomí o tom, jak to mají dělat. Třídění odpadu totiž...

15.02.2021

Změny v prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Ať už rok 2020 byl jakýkoliv, jedno je jisté – dotkl se téměř celého lidstva. Najednou se objevila nemoc známá jako COVID-19 a byla tady s námi a dalo by se říct, že tady ještě bude… Z pohledu zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se v každé firmě uděl...