Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chladících/mrazicích boxů, operátory v odvětví, kde je nízká teplota požadována z výrobních důvodů apod.

Samozřejmě práce v takových podmínkách není nijak příjemná, a proto je na ni z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) myšleno v právních předpisech. Jedním ze základních dokumentů je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který definuje zaměstnavateli povinnost vyhledávat rizika, identifikovat a přijímat opatření k jejich minimalizaci. Vyhodnotí-li zaměstnavatel, že zaměstnanci pracují v zátěži chladem, musí si prostudovat NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

U zátěže chladem je potřeba se z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřit na ty případy, kdy máme na pracovišti teplotu nižší než 13 °C, jak je postupně uvedeno níže.

Pokud na pracovišti udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti pod úroveň 4 °C musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.

Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut.

Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.

Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání:

  • při teplotě od 13 do 4,1 °C nepřesáhla 3 hodiny,
  • při teplotě od 4 do -10 ºC nepřesáhla 2 hodiny,
  • při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 ºC 1 hodinu
  • při teplotě vzduchu od -20,1 do -30 °C 30 minut.

Pozn. Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 ºC, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.

Pokud je potřeba na pracovišti zřídit ohřívárnu, tak je potřeba pamatovat na to, že musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek, která musí splňovat požadavky dle NV. Tzn., že místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem a vytápěna nejméně na 20 °C.

Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěna tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu, se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání.

Co se týká bezpečnostních přestávek, tak v případě, že na ně má zaměstnanec při výkonu práce nárok, započítávají se tyto přestávky do pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Také je potřeba při zátěži chladem myslet na zpracování a seznámení zaměstnanců s kategorizaci prací. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, hovoří o zařazení do druhé nebo třetí kategorie.

Do druhé kategorie se zařazuje práce:

  • vykonávaná v charakteristické směně na venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu není nižší než + 4 °C,
  • vykonávaná v prostorách s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem nezbytným k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu, v nichž nejsou teploty nižší než + 4 °C, nebo
  • spojená se střídáním pobytu v teple a v chladu, například v chladírnách a mrazírnách.

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za směnu v prostorách s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně, která je nižší než + 4 °C.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel musí myslet na spoustu povinností, které jsou se zátěží chladem spojeny. Zvlášť je potřeba brát ohled na vhodný pracovní oděv a zajištění komfortních podmínek pro odpočinek. 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...

15.01.2024

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina ...