Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku práce, stanovení termínů kontrol, revizí, údržby apod., poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd., vždy je potřeba vycházet z platných právních předpisů. Co se týká konkrétně strojních zařízení, nesmíme zapomenout na NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

 

NV č. 176/2008 Sb. definuje, co to strojní zařízení je. Jedná se o:

 • soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití,
 • soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu,
 • soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,

 • soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3 nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo

 • soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla.

Mezi zásady zajišťování bezpečnosti patří:

 • Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoli jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití.
 • Při výběru nejvhodnějších řešení uplatňuje výrobce níže uvedené zásady v tomto pořadí:

  1. vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem a konstrukcí strojního zařízení,
  2. učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit,
  3. uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoli nedostatků přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků.

 • Při navrhování a výrobě strojního zařízení a při vypracovávání návodu k použití musí výrobce vzít v úvahu nejen předpokládané použití strojního zařízení, ale rovněž jakékoli důvodně předvídatelné nesprávné použití.
 • Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému použití, pokud by takové použití mohlo způsobit riziko. Návod k použití musí popřípadě upozornit uživatele na nesprávné způsoby použití strojního zařízení, k nimž může podle zkušeností dojít.
 • Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bralo v úvahu omezení, jimž je obsluha vystavena při nezbytném nebo předpokládaném použití osobních ochranných prostředků.
 • Strojní zařízení musí být dodáváno s veškerým zvláštním vybavením a příslušenstvím, které umožní seřízení, údržbu a používání strojního zařízení bez rizika.

Informace a výstrahy na strojním zařízení musí být přednostně uvedeny v podobě snadno srozumitelných symbolů nebo piktogramů. Písemné nebo ústní informace a výstrahy musí být uvedeny v úředním jazyce či jazycích členských států Evropské unie, které mohou být určeny v souladu se Smlouvou členským státem, v němž má být strojí zařízení uvedeno na trh nebo do provozu, a na žádost mohou být doplněny verzemi v jiném jazyce či jazycích členských států Evropské unie, kterým obsluha rozumí.

Tady je potřeba zdůraznit, že je opravdu nutné dodávat strojní zařízení s českou dokumentací, a zaměstnavatelé by neměli zařízení bez této dokumentace převzít. NV konkrétně uvádí: Ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Samozřejmostí je, že strojní zařízení musí mít z pohledu BOZP prohlášení o shodě a označení CE. Dále přímo na zařízení legislativa vyžaduje, aby byly viditelně, čitelně a nesmazatelně vyznačeny minimálně tyto údaje:

 • obchodní firma a úplná adresa výrobce a popřípadě jeho zplnomocněného zástupce,
 • označení strojního zařízení,
 • označení CE podle § 8,
 • označení série nebo typu,

 • výrobní číslo, pokud existuje,

 • rok výroby, tj. rok, ve kterém byl ukončen výrobní proces.

Na strojním zařízení musí být rovněž uvedeny úplné informace o jeho typu a informace podstatné pro jeho bezpečné používání!

A na co se bohužel velmi zapomíná, je to, že pokud se s částí stroje musí během provozu manipulovat zdvihacím zařízením, musí na ní být čitelně, nesmazatelně a jednoznačně vyznačena její hmotnost.

Požadavků BOZP na strojní zařízení je samozřejmě mnohem více, další informace jsou uvedeny v NV č. 176/2008 Sb., zákoně č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a další.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...

15.01.2024

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina ...