Lékařské prohlídky v době nouzového stavu – podzim 2020

Lékařské prohlídky v době nouzového stavu – podzim 2020

Když byl v březnu 2020 vyhlášen nouzový stav, hodně se toho pro nás všechny změnilo. Několik prvních dnů bylo docela chaotických, ale po pár týdnech se vše začalo ujasňovat a postupně řešit – a to i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) velké většině zaměstnavatelů pomohlo usnesení vlády ČR č. 194, které jim umožnilo přijmout zaměstnance do pracovního poměru bez nutnosti absolvovat vstupní lékařskou prohlídku – tu stačilo nahradit čestným prohlášením. Obdobně se nemusely provádět ani preventivní prohlídky.

Nyní, v říjnu 2020, je situace podobná. Opět tu máme nouzový stav a opět se řeší problematika lékařských prohlídek – důvody jsou zejména ty, že velký počet lékařů a zdravotních sester se nakazilo koronavirem, jsou v karanténě anebo jsou potřeba jinde. Na provádění pracovnělékařských služeb už jim nezbývá čas a mnohdy ani kapacita. Možná i z tohoto důvodu bylo dne 16. října 2020 vydáno Usnesení Vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření, které se týká pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu. Usnesení opět blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb za nynější doby trvání nouzového stavu, a to především možnost využití čestného prohlášení ve stanovených případech či možnost neprovádění periodických prohlídek – ovšem na rozdíl od jara jsou zde v oblasti vstupních prohlídek podstatné změny.

V tomto usnesení vláda nařídila s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 pohlížet na čestné prohlášení

  • osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
  • osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Na jaře platilo, že místo vstupní lékařské prohlídky stačilo čestné prohlášení – a bylo jedno, jestli se jednalo o kategorii práce I a nebo III – čestné prohlášení nahrazovalo jakoukoliv vstupní prohlídku. Nyní, na podzim, je ovšem situace jiná. Čestné prohlášení sice nahrazuje vstupní lékařskou prohlídku, ale jen tehdy, bude-li zaměstnanec vykonávat práce v kategorii I a nebo II a navíc součástí práce nesmí být další riziko mimo vyjmenované výše. Tzn., že se bude jednat především o administrativní a THP pozice, zaměstnance vykonávající noční práce, učitele apod. Zaměstnanci spadající do kategorie práce III nebo jinak rizikové dle právních předpisů, bohužel na vstupní lékařskou prohlídku.

POZOR! Po skončení nouzového stavu je nutné vstupní lékařskou prohlídku absolvovat, neboť čestnému prohlášení vyprší platnost.

Periodické prohlídky dostaly udělenou výjimku – po dobu nouzového stavu nemusejí být prováděny.

V případě, že v době trvání nouzového stavu skončí platnost vstupních nebo periodických prohlídek, považují se za nadále platné, a to po dobu dalších nejvýše 90 dnů po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá, popř. 30 dnů po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba je způsobilá s podmínkou.

Podobně jsou na tom i mimořádné prohlídky, a to v případě, že mimořádná prohlídka byla provedena z důvodu, že

  • při pracovnělékařské prohlídce byla zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo
  • byl výkon práce přerušen z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

V takovém to případě se mimořádné prohlídky považují za nadále platné, a to po dobu dalších nejvýše 90 dnů po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá, popř. 30 dnů po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba je způsobilá s podmínkou.

Závěrem upozorňujeme, že Vláda uložila poskytovatelům pracovnělékařských služeb a registrujícím lékařům povinnost provést na žádost zaměstnavatele vstupní nebo periodickou lékařskou prohlídku a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtách uvedených výše.

Ostatní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) zůstávají prozatím beze změn, tzn., že i nadále je nutno zajistit provádění školení, revizí, kontrol, prohlídky pracovišť apod.

Obrázek 1 - Vzor čestného prohlášení. Čestné prohlášení je možné stáhnout zde: https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-16-10-2020-k-pracovnelekarskym-sluzbam/

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...