Místní provozní bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyka. Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci BOZP se jedná o zásadní problém, neboť zaměstnanci musejí být se zařízením prokazatelně seznámeni, a to ideálně dle návodu výrobce. U vyhrazených technických zařízeních je pak požadavek na dokumentaci dán přímo zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který stanovuje provozovateli vyhrazených technických zařízení mít k dispozici průvodní a provozní dokumenty k těmto zařízením.

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci BOZP.

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení. Musí být v českém jazyce a musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.

Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak je uvedeno výše, je opravdu nutné, aby zákazníci důsledně vyžadovali od dodavatelů veškerou dokumentaci, a to v českém jazyce. Bohužel trend je stále takový, že dokumentace není téměř žádná nebo pouze v anglickém/německém jazyce. Mnohdy se také k zákazníkům dostane i o několik měsíců později než samotné zařízení. V takovém případě se zařízení stává nezpůsobilé a nesmí být provozováno.

Jedná-li se o starší zařízení, může k němu být zpracován místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP). Ten musí být zpracován pro konkrétní zařízení/skupinu zařízení a zpracovává ho ideálně kolektiv zkušených pracovníků, kterými jsou např. vedoucí pracovník, technolog, osoba odpovědná za údržbu, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. MPBP schvaluje statutární orgán společnosti a musejí s ním být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří dané zařízení obsluhují, provádějí údržbu, kontroly apod.

MPBP se nezpracovává pouze pro vyhrazené technické zařízení, ale musí být zpracován i pro sklady, při provozování dopravy dopravními prostředky, v laboratořích, v prostorách, kde je potřeba stanovit další požadavky pro bezpečnost práce BOZP z hlediska pracovních technologických postupů apod.

MPBP zejména obsahuje:

 • název předpisu
 • pro jaké zařízení/k jakému účelu je zpracován
 • jméno, podpis, funkce zpracovatele, datum zpracování včetně datumu a jména, příjmení a funkce schvalovatele
 • pro jaké pracoviště je zpracován a koho se týká
 • popis technologie a technologických postupů
 • postup při stěhování
 • spouštění, zastavování technologie
 • postup při poruše
 • údržba, kontrola
 • bezpečnost a popis zbytkových rizik
 • osobní ochranné pracovní prostředky atd.

U vyhrazených tlakových zařízení je nově požadavek, aby provozovatel zajistil zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu. U ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců od uvedení do provozu, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze.

V místním provozním předpise jsou stanoveny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení a místním podmínkám

a) povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob,

b) způsob a rozsah obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení,

c) rozsah údajů v záznamech o provozu.

U vyhrazených zdvihacích zařízení jsou pak místním provozním předpisem upraveny zejména pracovní a technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Jak je vidět, MPBP jsou důležitou součástí dokumentace velké části firem. Je potřeba je udržovat aktuální a prokazatelně s nimi seznamovat své zaměstnance. Například v rámci periodických školení bezpečnosti práce - BOZP.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo již několikrát novelizováno a jednou z posledních změn bylo NV č. 195/2021 Sb., jehož účinnos...

15.10.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměstnání přes hranice a vykonává v České republice svou profesi. Jak čeští, tak i zahraniční...

15.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na...