Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí.

Obecně pro všechny pracoviště platí, že musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. To se bohužel mnohdy neděje, některá pracoviště jsou dodnes umístěna v nevyhovujících a zchátralých budovách, stavebních buňkách, bez možnosti topení apod.

Při zajištění bezpečného stavu pracoviště zaměstnavatel vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Zaměstnavatel by měl vyhodnotit rizikové faktory a provést kategorizaci prací. Plus nadále sledovat mikroklimatické podmínky, větrání, osvětlení, hluk ze zařízení, uvolňované chemické látky, prach, zajištění úklidu apod.

K uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a jeho používání je nutné, aby pracoviště odpovídalo požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je potřeba zajistit:

  • uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržba, úklid, čištění a opravy pracoviště,
  • stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,
  • umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí,
  • náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu,
  • opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky,
  • opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat,
  • zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.

V příloze nařízení vlády jsou pak další důležité informace k zajištění BOZP. Jsou zde požadavky na elektrickou instalaci, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a východy. Dále na střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy. U podlah je potřeba zajistit, aby podlahy pracoviště včetně komunikací byly rovné, pevné, upravené proti skluzu a nemají nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat. V prostorech s nebezpečím výbuchu musí být povrch z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda.

Co se týká dveří, tak nezapomínejte na jednu podstatnou věc, a to, že průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny. Tento požadavek je opravdu důležitý, neboť řada lidí už „prošla skrz“ sklo, které nebylo označeno. Tento prohřešek se často vyskytuje u obchodních center a různých obchůdků.

Podobný problém je i s dopravními komunikacemi. Ty musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat. Bohužel řada komunikací je poškozená, jsou v nich výtluky, propadliny, praskliny, nejsou zpevněné, v zimě špatně udržované apod. Mnohdy pracovníci nemají vyznačenou zónu pro pěší nebo chodníky, a tak se nezřídka nějaký chodec srazí s pojízdnou technikou.

Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška 2,1 m od podlahy. Je-li z nějakých důvodů snížená, musí být viditelně označena, ideálně žlutočerným šrafováním. 

Nařízení vlády se dále zabývá nakládacími a vykládacími rampami, skladováním, pracovišti pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků apod. I když se jedná „pouze“ o vyhlášku, poskytuje velký zdroj informací a požadavků pro všechny provozy z pohledu BOZP a rozhodně by se měla objevit v právních registrech všech firem.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...