Krajské hygienické stanice a přestupky

Krajské hygienické stanice a přestupky

Krajské hygienické stanici mimo jiné náleží:

 • vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,
 • vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených předpisy k ochraně veřejného zdraví
 • rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
 • stanovit rizikové práce
 • stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době
 • stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek,
 • provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání,
 • projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
 • vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem,
 • atd.

 

Kontrola KHS probíhá obdobně jako kontrola na úseku na bezpečnost práce (BOZP) od OIP. Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví se musí prokázat platným služebním průkazem a kontrolovaná osoba mu musí poskytnout dokumenty, podklady, písemnosti, umožnit mu vstup na pracoviště atd. Krajské hygienické stanice na úsek bezpečnost práce (BOZP) u zaměstnavatelů nejčastěji kontrolují: Kategorizaci prací, evidenci rizikových prací, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů, hygienické limity hluku, prachu, vibrací atd., lékařské prohlídky zaměstnanců, smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, přítomnost bezpečnostních listů používaných chemických látek a směsí plus Písemná pravidla o zacházení s chem. látkami a směsmi (jsou-li nutná) a jejich schválení hygienou,  pracovní podmínky zaměstnanců, hygienické podmínky, čistotu pracoviště atd.

 

Pokud dojde k porušení zákona na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, jedná se o přestupek a za ten může být uložena pokuta – přehled nejčastějších pokut viz níže.

 

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že:

 • nesplní povinnost ke kategorizaci prací – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nesplní povinnost evidence rizikových prací – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou – pokuta až do výše 500 000Kč
 • nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • neprovede stanovené měření rizikového faktoru – pokuta až do výše 3 000 000Kč,
 • nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika – pokuta až do výše 100 000Kč
 • nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit – pokuta až do výše 100 000Kč
 • neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb – pokuta až do výše 1 000 000Kč
 • nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání – pokuta až do výše 1 000 000Kč
 • atd.

 

Obrázek 1 - KHS kontrolují i lékařské posudky zaměstnanců

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Používání kol a koloběžek ve společnostech

V dnešní době jen málo lidí neumí jezdit na jízdním kole. Kolo se stalo nedílnou součástí mnoha životů, jezdíme na něm na výlety, do práce, za kamarády, za zábavou. Jednoduchý prostředek, který nás přiblíží na místo určení. A tento prostředek má čím dál tím vět...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...