Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách

Na svátek práce, tzn. dne 1. května 2020, vstoupila v účinnost novela zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to pod číslem předpisu 205/2020 Sb. Tato novela zasahuje významnou měrou i do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nyní Vám přinášíme nejvýznamnější změny v oblasti BOZP.

V zákoně 258/2000 Sb. jsou změny v kategorizaci prací, kdy má zaměstnavatel povinnost neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a předložit údaje1) a dále protokoly o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních podmínek nebo protokol o odborném hodnocení, pokud bylo toto hodnocení provedeno.

1) Údajemi je myšleno:

a)       označení práce,

b)      název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,

c)       výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice,

d)      délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,

e)      počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,

f)        opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Dříve tato povinnost platila pouze pro návrh na zařazení prací do kategorie 3 nebo 4, nově tedy i pro kategorii práce 2.

 

Dále v paragrafu 38 zákona č. 258/2000 Sb. přibyly dva nové odstavce. V podstatě hovoří o tom, že pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie. Není již tedy nutné mít protokoly o měření rizikových faktorů.

POZOR! Odborné hodnocení nelze použít v případě, kdy dochází k vyřazení práce z rizikové kategorie!

 

POZOR! V případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru.

 

Neméně důležité změny jsou i v oblasti agenturního zaměstnávání ve vztahu agentura-uživatel. Do zákona přibyl nový § 40a, který, zjednodušeně řečeno, říká:

Povinnosti vést kategorizaci prací a rizikové práce pro agenturního pracovníka plní uživatel, který zároveň musí výsledky kategorizace předat agentuře. Pokud není práce dosud do kategorie zařazena, sdělí uživatel agentuře výsledky hodnocení rizik, a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

 

Pokud agenturní zaměstnanec vykonává rizikovou práci, musí uživatel vést evidenci rizikové práce, kterou po skončení agenturního zaměstnance předá agentuře a ta je povinna uchovávat.

Je tedy nutná součinnost mezi uživatele a agenturou práce, včasné předání informací a podkladů k provádění pracovnělékařských služeb a nově pro agenturu povinnost uchovávat evidenci zaměstnanců, kteří vykonávali rizikové práce.

 

V části nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi došlo také k mírným úpravám, zejména konečně došlo ke sjednocení s evropskými předpisy.

Podstatnou a výraznou změnou, která potěší snad všechny zaměstnavatele, kteří nakládají s chemickými látkami a směsmi, je ta, že již není nutné zpracovávat Písemná pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, neboť tato záležitost ze zákona úplně vypadla. Samozřejmě ale nadále zůstává v platnosti dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostním listě a dodržovat všechny zásady týkající se BOZP a PO.

 

Co se týká změn v oblasti zákona o specifických zdravotních službách, tak tam novela např. upravuje pracovnělékařské služby u prací, které dosud nebyly zkategorizovány.

Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky (mimo vstupní) u prací, které dosud nebyly zařazeny do kategorie práce, nebo pro práce, které jsou nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu, který nepřekročí 1 rok, zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to na základě výsledků hodnocení rizik. Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání a dále údajů o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené zaměstnavatelem po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

 

Výčet změn není konečný. Pro více informací se podívejte na zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Obrázek 1 – Povinnost zpracování písemných pravidel pro zacházení s CHLaS je od 1.5.2020 minulostí.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Používání kol a koloběžek ve společnostech

V dnešní době jen málo lidí neumí jezdit na jízdním kole. Kolo se stalo nedílnou součástí mnoha životů, jezdíme na něm na výlety, do práce, za kamarády, za zábavou. Jednoduchý prostředek, který nás přiblíží na místo určení. A tento prostředek má čím dál tím vět...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...