Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměstnání přes hranice a vykonává v České republice svou profesi. Jak čeští, tak i zahraniční pracovníci musejí projít nejen školením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), ale musí mít i určitou odbornou kvalifikaci. Jak je to tedy s uznáváním odborné kvalifikace, zejména elektrikářů, u zahraničních pracovníků?

 

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, § 11, odst. 7 říká: Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

 

Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří.

 

Oním zákonem o uznávání odborné kvalifikace je zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

Je potřeba nejdříve rozlišit, zda se jedná o činnost/povolání regulované nebo nikoliv.

 

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je regulované povolání nebo činnost definována tak, že pro její výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, věk a další). Pokud chce pracovník tuto činnost vykonávat, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace u příslušného uznávacího orgánu v České republice.

 

Není-li povolání nebo činnost, kterou zamýšlí žadatel vykonávat na území České republiky, regulována, je oprávněn toto povolání nebo činnost vykonávat, aniž by mu musela být uznána odborná kvalifikace. Zde tedy záleží na zaměstnavateli, zda zaměstnanci odbornost uzná nebo ne.

 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací je regulovanou činností např. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (pod kódem regulované jednotky 121). Uznávacím orgánem v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Regulujícím právním předpisem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obdobný případ platí pro pracovníky provádějící regulovanou činnost jako je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (kód regulované jednotky 355).

 

V případě uznávání odborné kvalifikace u fyzických osob pro výkon práce na elektrických zařízeních, které jsou v působnosti orgánů inspekce práce, je uznávacím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí a od 1. 7. 2022 regulujícími právními předpisy zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a NV č. 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Pozn. uznávací orgán je určen podle působnosti, kde regulované povolání náleží nebo jehož působnost je regulovanému povolání nejbližší (jednotlivá ministerstva, komory aj.). V případě, že žadatel hodlá vykonávat regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění, je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě, že o oprávnění vykonávat regulovanou činnost rozhoduje podle zvláštního právního předpisu profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora.

 

Výsledkem řízení o uznání odborné kvalifikace uchazeče je výrok, zda-li je uchazeč odborně způsobilý pro výkon regulované činnosti nebo není. Ústředním správním úřadem odpovědným za koordinaci činností státní správy v oblasti uznávání odborné kvalifikace je MŠMT, které zejména koordinuje činnost uznávacích orgánů.

Nejen z pohledu BOZP je opravdu důležité nepodceňovat odbornou způsobilost zaměstnanců z jiných zemí. Vždy je potřeba si ověřit, zda daný člověk může/nemůže činnost na daném zařízení vykonávat, neboť zde hrozí zvýšené riziko vzniku úrazu, v horších případech i smrt. Bezpečnost práce (BOZP) by vždy v takovémto případě měla být na prvním místě.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...