Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazeným plynovým zařízením je zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Plynem se rozumí jakákoli látka, která je při 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při +50 °C; jakákoli látka, která je při 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při +50 °C; za plyn se považuje i směs plynů splňující kritéria uvedená výše.

Výše uvedené pojmy jsou podstatné z důvodu nové legislativy týkající se vyhrazených plynových zařízení, která vešla v účinnost dne 1. července 2022. Minulý článek hovořil o NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a nyní se zaměříme na NV č. 191/2022 Sb., o  vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Tento předpis nahradil vyhlášku č. 21/1979 Sb. a stanovuje:

a) výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,

b) požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních (VPZ), požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,

c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a

d) požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

 

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

a)  výrobu a úpravu plynů do skupiny A,

b)  skladování plynů do skupiny B (oproti původní vyhlášky zde vypadlo „přepravu plynů“),

c)  plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C (nově přidáno „zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny),

d)  zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,

e)  zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,

f)  rozvod plynů do skupiny F,

g)  spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G (nově přidáno „včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách“),

h)  vypouštění hasebních plynů do skupiny H (celá nová skupina).

V NV je dále uvedeno, co do VPZ nepatří a také rozdělení do třídy I a II.

 

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze 

Obsluhou VPZ může být pouze:

  • fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání dle NV
  • fyzická osoba zdravotně způsobilá
  • fyzická osoba řádně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízení se pro obsluhu nevyžadujeOsnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení musí absolvovat pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze, a to:

  • 1x 3 roky u vyhrazených plynových zařízení I. třídy
  • 1x5 let u vyhrazených plynových zařízení II. třídy

O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

POZOR! V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na lhůty uvedené výše! 

 

Požadavky na bezpečnost práce při provozu vyhrazených plynových zařízení 

V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) lze VPZ provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků. 

  

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení 

a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením znalostí,

b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení VPZ do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, zpracovaného pro konkrétní místní podmínky; místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW,

c)  vede a uchovává předepsanou průvodní technickou dokumentaci, provozní dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zařízení k zajištění BOZP,

d)  vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník,

e) zajistí provádění provozních revizí a kontrol VPZ ve lhůtách stanovených tímto nařízením,

f) uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,

g) uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let; doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu provozu zařízení,

h) zajistí, aby montáž a opravu, revize a zkoušku vyhrazených plynových zařízení vykonávaly jen právnické a podnikající fyzické osoby s oprávněním pro danou činnost podle zákona a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen odborně způsobilé fyzické osoby,

i) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže a kontroly vyhrazeného plynového zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení podle zákona č. 250/2021 Sb.,

j) zajistí realizaci nápravných opatření a odstranění závad stanovených revizemi nebo orgány státní správy na vyhrazených plynových zařízeních v průběhu jejich provozu,

k) zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje příčiny havárií a dalších závažných událostí, k nimž došlo na vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí nápravná a preventivní opatření.

 

Provozovatel VPZ musí určit osobu odpovědnou za provoz VPZ a seznámit ji s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení!

Způsobilost VPZ k dalšímu bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí.

  • 1x ročně se provádí kontrola,
  • 1x 3 roky provozní revize.

Pro správné lhůty je potřeba vytvořit harmonogram revizí a kontrol. Ten vypracovává provozovatel na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných vyhrazených plynových zařízení, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol. Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při zpracování harmonogramu vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Provozovatel harmonogram průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.

Závěrem připomeňme, že dle zákona o vyhrazených technických zařízeních byla zřízena pověřená organizace – Technická inspekce České republiky (TIČR), která provádí výkon činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení – např. prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění, dále prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů apod.

Kontroly VPZ pak provádí oblastní inspektoráty práce a dá se očekávat, že v brzké době bude zvýšený počet kontrol na všechny druhy vyhrazených technických zařízení.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...

15.01.2024

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina ...