Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odborná způsobilost v elektrotechnice byla dlouhé roky řešena pomocí vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Letos ale došlo k významné změně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a místo vyhl. č. 50/1978 Sb. se od července postupně seznamujeme s nařízením vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Nové NV částečně kopíruje paragrafy z vyhl. č. 50, ale je podrobnější a k určitým, mnohdy významným změnám zde došlo. Následující tabulka uvádí srovnání původních a nových paragrafů.

Vyhláška č.  50/1978 Sb.   

NV č. 194/2022 Sb.   

Pozn.   

§ 3 pracovníci seznámení   

osoba školená (seznámená - § 19 zákona č. 250/2021 Sb.)   

 

§ 4 pracovní poučení   

osoba poučená (§ 4 NV)   

 

§ 5 pracovníci znalí   

osoba znalá pro samostatnou činnost - „elektrotechnik“ (§ 6 NV + § 19 zákona č. 250/2021 Sb.)   

Osobou znalou je  

a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),  

b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) a  

c) revizní technik  

§ 6 pracovníci znalí pro samostatnou činnost   

§ 7 pracovníci pro řízení činnosti   

osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“ (§ 7 NV + § 19 zákona č. 250/2021 Sb.)   

§ 8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu   

§ 9 pracovníci pro provádění revizí   

revizní technik (§ 8 NV + § 19 zákona č. 250/2021 Sb.)   

 

§ 10 pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování   

osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik“(§ 7 NV + § 19 zákona č. 250/2021 Sb.)   

 

§ 11 kvalifikace ve zvláštních případech   

obsaženo v elektrotechnik a vedoucí elektrotechnik   

 

NV konkrétně specifikuje, že právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních musí zajistit, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby.

Dále musí být zajištěno pravidelné školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP vztahujících se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis ohledně zajištění školení zpracován, zajistí školení odborně způsobilých osob nejméně jednou ročně.

Pozn. Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle NV č. 194/2022 Sb. se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

Osoby školené

Osoby školené (seznámené) jsou osoby, které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.).

Osoba poučená

Osoba poučená je odborně způsobilá osoba, která byla v rozsahu své činnosti:

 •    školena v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
 •    školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
 •    upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními,
 •    seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem

Pozn. Za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

Osoba poučená je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

 •    plná svéprávnost,
 •    zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 •    provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou.

U osoby poučené není požadováno ani vzdělání, ani praxe.

Osoba znalá

Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

Osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

 •    dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 •    zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 •    odborné vzdělání
 •    odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení,
 •    úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností v elektrotechnice.

 

Elektrotechnik  

Vedoucí elektrotechnik  

Odborná praxe  

Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku. 

Minimální délka požadované odborné praxe k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí: 

• 2 roky pro rozsah E2A a E3A, 

• 3 roky* pro rozsah E1A, E2B a E3B 

• 4 roky* pro rozsah E1B. 

* Z doby praxe podle odstavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku 

Odborná způsobilost  

Rozsah odborné způsobilosti v elektrotechnice se stanovuje podle:  

• rozsahu napětí (do 1000 V AC nebo 1500 V DC / bez omezení napětí),  

•podle druhu zařízení (zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu / s nebezpečím výbuchu).  

Předseda zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností. 

 

Oblast BOZP často řešila i kvalifikaci ve zvláštních případech. Dříve byla řešena samostatným paragrafem 11, nyní spadá pod osobu znalou, a to takto: 

 

Elektrotechnik  

Vedoucí elektrotechnik  

Kvalifikace ve zvláštních případech  

Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou: 

a)      pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají VŠ vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností, 

b)      učitelé, kteří používají při výuce na školách EZ pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s jejich činností byly ověřeny. 

Absolventi přírodovědecké fakulty VŠ oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností. 

Revizní technik

Předpoklady odborné způsobilosti revizních techniků stanovené zákonem:

a)   dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b)   zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c)   odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

d)   odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

e)   osvědčení o odborné způsobilosti

Předpoklady odborné způsobilosti revizních techniků stanovené nařízením vlády na základě zmocnění v zákonu:

a)   odborná způsobilost v elektrotechnice – Vedoucí elektrotechnik.

Odborná kvalifikace / vzdělání – stejné jako u vedoucího elektrotechnika.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí:

 •    4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1A a E2A,
 •    2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3A,
 •    pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,
 •    pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.

Výčet změn není konečný, informace ke zkouškám z odborné způsobilosti v elektrotechnice, o požadavcích na předsedu komise a další informace jsou stanoveny v nařízení vlády, kde najdete i další podrobnější informace o osobách odborně způsobilých v elektrotechnice.

 

Obrázek 1 - Oblast odborné způsobilosti v elektrotechnice je nyní nově řešena NV č. 194/2022 Sb. Zdroj: www.pixabay.com

 

   

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

01.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...