Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo již několikrát novelizováno a jednou z posledních změn bylo NV č. 195/2021 Sb., jehož účinnost byla stanovena na 20. května 2021. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. července 2027, jedná se o dělenou účinnost.

Došlo ke změně přílohy č. 2 části A – Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Další změnou je příloha č. 7 části A – Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4.

Do NV se dostala povinnost chránit zaměstnance proti biologickým činitelům v případě, že k jejich expozici dojde i v jiných zařízeních, než např. v potravinářství, zemědělství, zdravotnictví apod. Konkrétně je zde vložena tato povinnost: Jestliže při výkonu činnosti v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům, nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření uvedených v § 38 odst. 1 NV č. 361/007 Sb. i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) až h) NV č. 361/2007 Sb. a to např.:

a)       udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,

b)      úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí,

c)       používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli,

d)      dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště,

e)      označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické riziko,

f)        provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné,

g)       zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru,

h)      úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště.

Další změny pak nabývají účinnosti postupně, v podstatě se jedná buď o “nahrazení“ pojmu nebo změnu expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací.

Účinnost od 12. července 2023: 

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi“ nahrazuje řádkem „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku)“.

Účinnost od 22. srpna 2023: 

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem „oxid dusičitý“.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní “oxid dusnatý”.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní “oxid uhelnatý”.

Účinnost od 12. července 2024:

  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, zrušuje.
  • V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, nahrazuje řádkem, který zní „formaldehyd“. 
  • Účinnost od 12. července 2026: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „beryllium a jeho anorganické sloučeniny“, mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.
  • Účinnost od 12. července 2027: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „cadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd“ mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se nejedná o významnou změnu, která by měla dopad na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, ale společnosti, které s výše uvedenými chemickými látkami nakládají, by si měly ověřit, zda u nich nedochází k překračování přípustných expozičních limitů a koncentrací. Totéž platí pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci přicházejí do styku s biologickými činiteli.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...