Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a spolu s ním nabyly účinnosti nařízení vlády č. 190-194/2022 Sb., o vyhrazených technických zařízeních (elektrické plynové, tlakové, zdvihací) a o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Oblast bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) tak doznala velkých změn, které se dotknou většiny zaměstnavatelů.

Podle zákona č. 250/2021 Sb. se vyhrazená technická zařízení (VTZ) zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin.

Pozn. Vyhrazená technická zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do I. třídy; vyhrazená plynová zařízení se podle své základní technologické funkce zařazují do skupin (A-H).

Zvýšená míra rizika VTZ je určena podle míry ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob při provozu tohoto zařízení.

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu VTZ vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Montáž, opravy, revize, zkoušky VTZ a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Právnická osoba může vykonávat výše uvedenou činnost, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.

Předpokladem odborné způsobilosti je

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,

e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů.

Montáž, opravy, revize, zkoušky VTZ a plnění nádob plyny mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na VTZ je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na VTZ zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému VTZ; provádí-li revizní technik revizi jako živnost, musí být též držitelem oprávnění.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny, musí při těchto činnostech postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. To samé platí i pro provozovatele VTZ!

Provozovatel je také povinen zajistit, aby bylo VTZ používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za tento stav se považuje

a)       provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

b)      provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

c)       chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

V zákoně je také uvedena jedna velmi podstatná informace, kterou mnoho provozovatelů v oblasti zajištění BOZP neřeší - provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného VTZ byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

A samozřejmě s novým zákonem byly změněny i přestupky na úseku BOZP. Např. provozovatel může dostat pokutu až 1 000 000Kč, pokud nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém zařízení, a nebo nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických zařízení.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2023

Školení první pomoci

Velmi často diskutovaným tématem při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ročních prověrkách je školení první pomoci. Toto školení patří k jednomu z klíčových pro bezpečnost práce, pokud již nastane situace ohrožující zdraví zaměst...

15.01.2023

Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost dne 1. července 2022. Přímo do tohoto nařízení vlády se dostal požadavek na zpracování Syst...

15.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající se klimatizace. Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provoz...