Kontrola klimatizace a větrání

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je širokým oborem, který se mimo jiné zabývá i kontrolami a revizemi mnoha typů zařízení, které můžeme najít na pracovištích. V tomto článku si přiblížíme informace o revizích klimatizací.

Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Tato vyhláška ruší vyhl. č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, a upravuje:

a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

c) obsah a vzor zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Podle vyhlášky se jmenovitý výkon provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání (dále jen klimatizace a větrání) určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které jsou součástí budovy. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují chladem více než jednu jednotku.

Rozsah a četnost kontrol

 • Kontrola provozovaného systému klimatizace a větrání se vztahuje na zdroj chladu, s výjimkou zdroje chladu, který je výhradně využíván pro technologické procesy, systém rozvodů a sdílení chladu, systém regulace a automatizační a řídicí systém podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
 • V případě kombinovaného systému klimatizace a větrání se kontrola vztahuje také na systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí úprava vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti.
 • Předmětem kontroly jsou přístupné části zařízení systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.
 • První kontrola systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení do provozu.
 • Periodické kontroly se provádí nejméně jednou za 5 let.

 

Periodicita kontrol je nyní 5 let, zatím co dle staré legislativy byla perioda co 4 roky nebo co 10 let, jak ukazuje tabulka níže.

Jmenovitý chladicí výkon

První kontrola po uvedení systému do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován* (roky)

systém není trvale monitorován* (roky)

Od 12 kW do 100 kW

10

10

10

Nad 100 kW

4

10

4

Tabulka 1 - Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů dle staré legislativy

Způsob provádění kontrol

 • Kontrola se provádí za typických podmínek provozu.
 • Kontrola obsahuje hodnocení provozních parametrů.

Provozní parametry hodnotí energetický specialista:

a) ověřením účinnosti zdroje chladu přímou metodou podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 284/2022 Sb., pokud v řádně a jednoznačně odůvodněném případě nelze z technických důvodů použít přímou metodu, provede energetický specialista odborný odhad,

b) vizuální prohlídkou přístupných částí rozvodů chladu a regulačních prvků,

c) vizuální prohlídkou přístupných zařízení pro sdílení chladu a kontrolou jejich provozuschopnosti,

d) vizuální prohlídkou přístupných částí rozvodů a zařízení systému nuceného větrání a kontrolou jejich provozuschopnosti a

e) kontrolou provozních podmínek zařízení systému nuceného větrání, zejména s ohledem na nastavení případných snížení průtoků vzduchu v době, kdy se větraný prostor plně nevyužívá.

 

Může tuto kontrolu provést technik/specialista BOZP? Ne, nemůže, neboť ji musí provést energetický specialista. Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu k:

 • provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku,
 • zpracovávání průkazu,
 • provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
 • provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Energetický specialista se zadavatelem kontroly stanoví plán kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání, a to na základě jeho vizuální prohlídky a analýzy dostupných podkladů.

Podklady k provedení kontroly si vyžádá energetický specialista od vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nebo provozovatele budovy.

Plán kontroly obsahuje soupis doporučení a podmínek k provedení hodnocení jeho provozních parametrů.

V případě, že není zadavatel vlastníkem zařízení, které je součástí předmětu kontroly, a vyžaduje-li to naplnění cíle kontroly, požádá energetický specialista vlastníka zařízení o součinnost. Prokazatelným způsobem si od něj vyžádá údaje potřebné pro provedení jeho kontroly. V případě, že je vlastník zařízení neposkytne, použije energetický specialista okomentovaný odborný odhad.

Výsledkem kontroly je, jako u většiny kontrol týkající se BOZP, zpráva o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Tato zpráva má určité náležitosti, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 284/2022 Sb.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na...

15.08.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyk...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...