Kontrola klimatizace a větrání

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je širokým oborem, který se mimo jiné zabývá i kontrolami a revizemi mnoha typů zařízení, které můžeme najít na pracovištích. V tomto článku si přiblížíme informace o revizích klimatizací.

Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Tato vyhláška ruší vyhl. č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, a upravuje:

a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

c) obsah a vzor zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Podle vyhlášky se jmenovitý výkon provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání (dále jen klimatizace a větrání) určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které jsou součástí budovy. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují chladem více než jednu jednotku.

Rozsah a četnost kontrol

 • Kontrola provozovaného systému klimatizace a větrání se vztahuje na zdroj chladu, s výjimkou zdroje chladu, který je výhradně využíván pro technologické procesy, systém rozvodů a sdílení chladu, systém regulace a automatizační a řídicí systém podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
 • V případě kombinovaného systému klimatizace a větrání se kontrola vztahuje také na systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí úprava vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti.
 • Předmětem kontroly jsou přístupné části zařízení systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.
 • První kontrola systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení do provozu.
 • Periodické kontroly se provádí nejméně jednou za 5 let.

 

Periodicita kontrol je nyní 5 let, zatím co dle staré legislativy byla perioda co 4 roky nebo co 10 let, jak ukazuje tabulka níže.

Jmenovitý chladicí výkon

První kontrola po uvedení systému do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován* (roky)

systém není trvale monitorován* (roky)

Od 12 kW do 100 kW

10

10

10

Nad 100 kW

4

10

4

Tabulka 1 - Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů dle staré legislativy

Způsob provádění kontrol

 • Kontrola se provádí za typických podmínek provozu.
 • Kontrola obsahuje hodnocení provozních parametrů.

Provozní parametry hodnotí energetický specialista:

a) ověřením účinnosti zdroje chladu přímou metodou podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 284/2022 Sb., pokud v řádně a jednoznačně odůvodněném případě nelze z technických důvodů použít přímou metodu, provede energetický specialista odborný odhad,

b) vizuální prohlídkou přístupných částí rozvodů chladu a regulačních prvků,

c) vizuální prohlídkou přístupných zařízení pro sdílení chladu a kontrolou jejich provozuschopnosti,

d) vizuální prohlídkou přístupných částí rozvodů a zařízení systému nuceného větrání a kontrolou jejich provozuschopnosti a

e) kontrolou provozních podmínek zařízení systému nuceného větrání, zejména s ohledem na nastavení případných snížení průtoků vzduchu v době, kdy se větraný prostor plně nevyužívá.

 

Může tuto kontrolu provést technik/specialista BOZP? Ne, nemůže, neboť ji musí provést energetický specialista. Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu k:

 • provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku,
 • zpracovávání průkazu,
 • provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
 • provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Energetický specialista se zadavatelem kontroly stanoví plán kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání, a to na základě jeho vizuální prohlídky a analýzy dostupných podkladů.

Podklady k provedení kontroly si vyžádá energetický specialista od vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nebo provozovatele budovy.

Plán kontroly obsahuje soupis doporučení a podmínek k provedení hodnocení jeho provozních parametrů.

V případě, že není zadavatel vlastníkem zařízení, které je součástí předmětu kontroly, a vyžaduje-li to naplnění cíle kontroly, požádá energetický specialista vlastníka zařízení o součinnost. Prokazatelným způsobem si od něj vyžádá údaje potřebné pro provedení jeho kontroly. V případě, že je vlastník zařízení neposkytne, použije energetický specialista okomentovaný odborný odhad.

Výsledkem kontroly je, jako u většiny kontrol týkající se BOZP, zpráva o kontrole systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání. Tato zpráva má určité náležitosti, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 284/2022 Sb.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

01.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...