Školení první pomoci

Školení první pomoci

Velmi často diskutovaným tématem při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ročních prověrkách je školení první pomoci. Toto školení patří k jednomu z klíčových pro bezpečnost práce, pokud již nastane situace ohrožující zdraví zaměstnanců.  Musí být zaměstnanci vyškolení pro poskytování první pomoci, anebo nemusí?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, definuje, že zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti, aby byla zajištěná odpovídající bezpečnost práce.

  

Zaměstnavatel je mimo jiné dále povinen

  • zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,
  • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

  

Zákon č. 309/2006 Sb. také řeší problematiku poskytnutí první pomoci - zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Co je důležité - zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Tzn., že je na zaměstnavateli, jak se k této problematice postaví a jak ji vyhodnotí. Je zřejmé, že administrativně založené pracoviště o třech zaměstnancích bude mít jiné nároky na zajištění první pomoci než výrobní pracoviště a těžký průmysl.

 

Navíc pracoviště, na kterém se pracuje v noci, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc – v dnešní době mobilních telefonů je tento problém lehce splnitelný.

Žádné oficiální nařízení určující, kolik má být vyškolených lidí ve společnosti, neexistuje. Většina velkých firem má interním dokumentem stanoveno, že musí být proškoleno 10–20 % zaměstnanců. Pokud jsou ve firmě zaměstnáni řidiči profesionálové nebo řidiči referenti, obsluha stavebních strojů apod., tak je vhodné nechat je proškolit všechny.

 

Ke školení první pomoci by zaměstnavatel měl v prvé řadě využít svého poskytovatele pracovnělékařských služeb. V podstatě o tom hovoří jak zákoník práce, tak vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Současně by měl poskytovatel pracovnělékařských služeb při poradenské činnosti zpracovat návrh vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci – tzn. doporučit obsah lékárničky, který bude pro daný provoz a bezpečnost práce nejvhodnější.

Pokud zaměstnavatel svého poskytovatele pracovnělékařských služeb nemá, může ke školení zaměstnanců pro první pomoc využít např. lékaře z rychlé záchranné služby, kteří občas toto školení nabízejí nebo různé další organizace, jako např. Červený kříž. Další, velmi často využívanou možností, je elearningové školení, které využívají zejména menší společnosti anebo ty, které mají spoustu poboček, na kterých bývá jen několik málo zaměstnanců. Takovéto školení bývá spojeno i se školením BOZP a požární ochrany. Některé opravdu malé společnosti o pár zaměstnancích řeší povinnost mít vyškolené zaměstnance formou traumatologického plánu – např. v rámci školení BOZP se probere i traumaplán, který poté bývá součástí dokumentace BOZP a nebo je vyvěšen v blízkosti lékárniček.

 

Úkolem školení první pomoci je naučit zaměstnance, jak se mají chovat v krizové situaci, se kterou mohou přijít do styku na pracovišti (úraz, kolaps, infarkt, popáleniny…). Každé pracoviště je totiž jiné, má různá rizika, jiná zařízení, stroje, dopravní prostředky apod. Proto je potřeba obsah přizpůsobit podle druhu vykonávaných činností a rizik, se kterými zaměstnanci mohou přijít do styku.

Školení první pomoci obsahuje informace o základních životních funkcích člověka (vědomí, dýchání, srdeční činnost), dále poučení o základní neodkladné resuscitaci, zastavení krvácení (i tepenných), ošetření zlomenin, popálenin, chování při epileptických záchvatech, jak poznat infarkt, případně cévní mozkovou příhodu apod. Školitelé velmi často používají figuríny (dětské i dospělé), na kterých si mohou školené osoby první pomoc vyzkoušet a naučit se tak správný postup pro poskytnutí první pomoci.
  

Četnost školení (periodu) si pak zaměstnavatel stanovuje vnitřním předpisem, většinou se jedná o dvou až tříletý interval. Školení první pomoci určitě není dobré podcenit, protože člověk nikdy neví, kdy se v ocitne v situaci, že bude zachraňovat život svému kolegovi, kamarádovi, nebo třeba rodinným příslušníkům.

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...