Rizikové faktory - úvod

Rizikové faktory na pracovišti podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. z pohledu praxe

Tento text je prvním dílem miniseriálu věnovaného problematice kategorizace prací. V dalších dílech bude podrobněji rozebrána problematika některých rizikových faktorů, expozice, měření apod.
Faktory ovlivňující zdraví zaměstnanců jsou dle zákona č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozděleny podle rizikovosti do čtyř kategorií.
Pro základní orientaci v problematice kategorizace postačí níže uvedená definice.
Za práce:

 • kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
 • kategorie druhé se považují zejména práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně a při nichž nejsou překračovány hygienické limity,
 • kategorie třetí se považují zejména práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání apod.,
 • kategorie čtvrté se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Tato definice vychází z § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhlášce č. 107/2013 Sb. (dále jen vyhláška).
Rizikovým faktorem se podle této vyhlášky rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví.
Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. této vyhlášky. Příloha č. 2 upravuje limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů.
Jednotlivé faktory, jejich zjednodušený popis a kategorie do, kterých lze práce zařadit:

 • prach – rozhodující je přípustný expoziční limit ("PEL") vyjádřený v mg/m3, nebo počtem vláken/cm3; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • chemické látky a směsi – kritériem je hodnocení expozice naměřených koncentrací látek v pracovním ovzduší; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • hluk – rozhodná je expozice ustálenému, proměnnému nebo impulsnímu hluku; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • vibrace – rozhodná expozice vibrací přenášeným na ruce, případně celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • neionizující záření a elektromagnetická pole – práce, při níž je používáno zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření, včetně laserů, jemuž jsou osoby exponovány; zařazujeme do III. kategorie,
 • fyzická zátěž – kritéria pro hodnocení: práce a) převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, b) vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, c) vykonávána malými svalovými skupinami při převaze statické složky, d) spojená s ruční manipulací s břemeny; zařazujeme do I. – III. kategorie,
 • pracovní polohy – kritériem je doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách; zařazujeme do I. – III. kategorie,
 • zátěž teplem – jedná se o práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti exponovány zátěži teplem; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • zátěž chladem – jedná se o práce na venkovním pracovišti, práce vykonávaná v prostorách s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem nebo práce spojená se střídáním pobytu v teple a chladu; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • psychická zátěž – jedná se o práci ve vnuceném pracovním tempu, spojenou s monotonií nebo konanou ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • zraková zátěž – jedná se např. o práci se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností strojů či kontrole výrobků prostřednictvím obrazovkových terminálů, práci spojenou s náročností na rozlišení detailů, práce je vykonávána za zvláštních světelných podmínek; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • práce s biologickými činiteli – činnosti spojené se zacházením s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu – jedná se práce ve zvýšeném tlaku vzduchu; zařazujeme do II. – IV. kategorie.

Výše uvedené není přesným zněním vyhlášky a její přílohy. Podrobnější údaje včetně dalších právních či normativních předpisů bude popsáno v dalších dílech miniseriálu.

Autor: Ing. Vratislav Dvořák, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na...

15.08.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyk...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...