Rizikové faktory - úvod

Rizikové faktory na pracovišti podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. z pohledu praxe

Tento text je prvním dílem miniseriálu věnovaného problematice kategorizace prací. V dalších dílech bude podrobněji rozebrána problematika některých rizikových faktorů, expozice, měření apod.
Faktory ovlivňující zdraví zaměstnanců jsou dle zákona č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozděleny podle rizikovosti do čtyř kategorií.
Pro základní orientaci v problematice kategorizace postačí níže uvedená definice.
Za práce:

 • kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
 • kategorie druhé se považují zejména práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně a při nichž nejsou překračovány hygienické limity,
 • kategorie třetí se považují zejména práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání apod.,
 • kategorie čtvrté se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Tato definice vychází z § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhlášce č. 107/2013 Sb. (dále jen vyhláška).
Rizikovým faktorem se podle této vyhlášky rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví.
Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. této vyhlášky. Příloha č. 2 upravuje limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů.
Jednotlivé faktory, jejich zjednodušený popis a kategorie do, kterých lze práce zařadit:

 • prach – rozhodující je přípustný expoziční limit ("PEL") vyjádřený v mg/m3, nebo počtem vláken/cm3; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • chemické látky a směsi – kritériem je hodnocení expozice naměřených koncentrací látek v pracovním ovzduší; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • hluk – rozhodná je expozice ustálenému, proměnnému nebo impulsnímu hluku; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • vibrace – rozhodná expozice vibrací přenášeným na ruce, případně celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • neionizující záření a elektromagnetická pole – práce, při níž je používáno zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření, včetně laserů, jemuž jsou osoby exponovány; zařazujeme do III. kategorie,
 • fyzická zátěž – kritéria pro hodnocení: práce a) převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, b) vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, c) vykonávána malými svalovými skupinami při převaze statické složky, d) spojená s ruční manipulací s břemeny; zařazujeme do I. – III. kategorie,
 • pracovní polohy – kritériem je doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách; zařazujeme do I. – III. kategorie,
 • zátěž teplem – jedná se o práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti exponovány zátěži teplem; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • zátěž chladem – jedná se o práce na venkovním pracovišti, práce vykonávaná v prostorách s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem nebo práce spojená se střídáním pobytu v teple a chladu; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • psychická zátěž – jedná se o práci ve vnuceném pracovním tempu, spojenou s monotonií nebo konanou ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • zraková zátěž – jedná se např. o práci se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností strojů či kontrole výrobků prostřednictvím obrazovkových terminálů, práci spojenou s náročností na rozlišení detailů, práce je vykonávána za zvláštních světelných podmínek; zařazujeme do II. – III. kategorie,
 • práce s biologickými činiteli – činnosti spojené se zacházením s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči; zařazujeme do II. – IV. kategorie,
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu – jedná se práce ve zvýšeném tlaku vzduchu; zařazujeme do II. – IV. kategorie.

Výše uvedené není přesným zněním vyhlášky a její přílohy. Podrobnější údaje včetně dalších právních či normativních předpisů bude popsáno v dalších dílech miniseriálu.

Autor: Ing. Vratislav Dvořák, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

01.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...