Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Unii. Tímto nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021.

 

Bezpečnostní list je soubor identifikačních údajů o nebezpečné chemické látce nebo směsi, o výrobci/dovozci a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí. Zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a i specialisté BOZP ((Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) z nich čerpají informace k zajištění BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovištích.

 

Bezpečnostní list je povinen poskytnout dodavatel látky nebo přípravku, a to v případě, že:

a)      látka nebo přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES nebo

b)      je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nařízení REACH nebo

c)      je látka z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v písmenech a) a b), zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1.

 

Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo přípravky nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, pokud jej následný uživatel nebo distributor nevyžadují.

 

Bezpečnostní list se dodává v českém jazyce!!! Pokud Vám ho dodavatel dodá v jazyce jiném, trvejte na jeho přeložení. Jedná se totiž o povinnost dodavatele, který ji často „hází“ na výrobce, popř. samotného příjemce.

 

Důvody změny bezpečnostního listu jsou zejména tyto:

  • nařízení Evropské unie, které zavádí specifické požadavky pro nanoformy látek
  • požadavky Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl vypracován v rámci Organizace spojených národů, resp. šestá a sedmá revize GHS
  • požadavek přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 (= nařízení CLP) na jednoznačný identifikátor složení v případě nebezpečných směsí, tzv. UFI kódy (UFI kód je jednoznačný identifikátor složení, 16-znakový alfanumerický kód, který je povinně na štítku nebezpečné směsi)
  • snaha o zlepšení komunikace o endokrinních disruptorech (ED) v dodavatelském řetězci
  • požadavek, aby pro bezpečné použití látek a směsí byly uvedeny v bezpečnostních listech relevantní specifické koncentrační limity (SCL), multiplikační faktory (MF) a odhady akutní toxicity (ATE) stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, jsou-li k dispozici.

Základní koncept bezpečnostního listu zůstal nezměněný, nadále obsahuje 16 oddílů. Ovšem částečně byly upraveny názvy některých pododdílů anebo byly doplněny nové. Základní přehled jednotlivých oddílů bezpečnostního listu uvádíme v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Jelikož bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné k zajištění BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), je vždy dobré mít tyto listy v aktuálním vydání a seznámit s nimi zaměstnance. Ti by měli také vědět, kde bezpečnostní listy v případě potřeby najdou, např. intranet společnosti, tištěné v šanonu, v chemickém skladu apod. (ovšem musejí být zaměstnancům přístupné – uzamčený sklad nebo zaheslovaný počítač může znamenat velký problém).

Pokud máte na svém pracovišti bezpečnostní listy, které ještě neodpovídají nové legislativě, ale jsou zpracovány podle nařízení REACH, nic se neděje, neboť bezpečnostní listy, které nejsou v souladu s touto novelou, mohou být dodávány do 31. prosince 2022. Přesto doporučujeme, aby dodavatelé nově zpracovávané/aktualizované bezpečnostní listy již zpracovávali dle novely.

Pokud se ovšem ještě na pracovištích vyskytují bezpečnostní listy s R a S větami – je to špatně! Tyto R a S věty byly již před několika lety nahrazeny H a P větami a je potřeba se již řídit podle jejich znění.

 

Obsah jednotlivých oddílů bezpečnostního listu

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Je zde stanoveno, jak se látka nebo směs identifikuje a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno/název dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Musí zde být popsána první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Zde jsou popsány požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

V tomto oddíle bezpečnostního listu se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nežádoucí účinky na osoby, majetek a životní prostředí.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

V oddíle sedm jsou uvedeny pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení a skladování. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi. Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

V tomto oddíle jsou popsány platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik, včetně stanovení nutnosti použití osobních ochranných pracovních prostředků.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Oddíl 10 popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tato část bezpečnostního listu je určena především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Zde jsou uvedeny informace, které umožňují posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Tento oddíl poskytuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Oddíl 14 poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny.

ODDÍL 16: Další informace

V tomto oddíle bezpečnostního listu se uvedou další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:

a)      u revidovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi musí být na požádání schopen poskytnout vysvětlení změn;

b)      klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;

c)      důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;

d)      v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;

e)      seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;

f)       pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí

Obrázek 1 – I na tento přípravek musí mít prodejce bezpečnostní list

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...