Zajištění BOZP při používání nářadí a pracovních pomůcek

Zajištění BOZP při používání nářadí a pracovních pomůcek

Snad každý z nás má doma nějaké to nářadí, ať už ruční, mechanické, pneumatické atd. Většinou víme nebo alespoň tušíme, v jakém je stavu. Co se týká domácností, mnohdy se dají najít opravdové skvosty. Nevyhovující kladívka, brusky bez krytů, poškozené přívody el. energie – nic z toho není výjimkou. Ale jak je to u zaměstnavatelů? Jsou na ně kladeny nějaké požadavky z hlediska zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci)  pro své zaměstnance?

 

Ano, jsou. Kromě zákonné povinnosti provádět na všech nářadích pravidelné kontroly, revize, údržbu atd., mít k dispozici návody k použití a prokazatelně s nimi seznamovat zaměstnance, používat nářadí jen v těch prostorách a prostředích, pro které jsou určeny, vybavit zaměstnance příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, jsou-li potřeba apod., je také nutné dodržovat požadavky dané vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) a technických zařízení.

 

Ruční nářadí

 • Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění – velký problém snad u každého ručního nářadí. Při častém používání dochází k uvolnění násady, zlomení části rukojeti. Takovéto nářadí je nutné opravit/vyměnit.
 • Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny
 • V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu – důležitý požadavek – nikdy nepoužívejte nářadí ve výbušném prostředí, pokud k tomu není určeno!
 • Kladiva, sekáče, tužlíky (temováky) a obdobné nářadí určené pro práci s kaleným nebo jinak tepelně zpracovaným materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje.
 • Kleště, kterých se užívá k uchopení nebo přidržování materiálu při kování, musí mít tvar odpovídající tvaru kovaného materiálu.

 

Mechanické ruční nářadí

 • Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě nástroje. Nikdy nepoužívejte mechanické ruční nářadí bez chybějících ochranných krytů!
 • Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného ovládače, pokud je nářadí v chodu. Pokud spouštěcí a zastavovací ovládače nefungují, ihned kontaktujte vedoucího zaměstnance a do odstranění závady nářadí nepoužívejte!
 • Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků k nadměrné únavě a deformacím rukou.
 • Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání nástrojů s rotačním pohybem.
 • Seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu.
 • Při používání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození. Poškozené pohyblivé přívody se nesmí používat!
 • Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu. Ani na chvíli neopouštějte zařízení, které je v chodu! Nikdy nevíte, kdo může jít v daném okamžiku kolem.

 

Pneumatické nářadí

 • Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí používat. Vždy si je nechte vyměnit za nový.
 • Odbočka potrubí pro upevnění pryžové hadice musí být opatřena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem.
 • Při používání pneumatického nářadí nesmí tlak vzduchu překročit stanovené hodnoty. Před použitím se ujistěte, že víte, kde je tlakoměr a v jakých hodnotách tlaku se smíte pohybovat.
 • Pneumatické nástroje nesmějí být po použití uvolňovány vystřelováním.
 • Hadice musí být před připojením k pneumatickému nářadí profouknuty stlačeným vzduchem.
 • Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. Dbejte na správné ukládání hadic.
 • Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí. Chybí-li nebo je-li poškozená, zajistěte výměnu za novou. Do té doby nářadí nepoužívejte.
 • Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. Vždy dodržujte návod k obsluze!

 

Nářadí se spalovacím motorem

 • üK pohonu nářadí se spalovacím motorem nesmí být používáno benzínu s nebezpečnými látkami jako přísadami.
 • Pohonné hmoty smějí být doplňovány jen při zastaveném motoru. Dodržujte další požadavky na zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při manipulaci s chemickými látkami a směsmi.
 • Při startování musí být nářadí se spalovacím motorem postaveno spolehlivě na pevném podkladě a přidržováno rukou. Startovací šňůra nesmí být při startování omotávána okolo ruky. Dbejte, aby při startování pomocí startovací šňůry se za vámi nenacházela žádná překážka (zeď, materiál, sloup, plot apod.) – hrozí poranění ruky při nárazu do překážky.

 

Vstřelovací přístroje

 • Vstřelovací přístroje musí být opatřeny:
 1. O ochranou obsluhy před odraženými hřeby, úlomky, střepinami a podobnými pevnými částicemi,
 2. O zařízením zajišťujícím, že nedojde k odpálení, nebude-li závěr úplně uzavřen a hlaveň přístroje přitlačena k nastřelované ploše,
 3. O zařízením zabraňujícím samovolnému odpálení při nabíjení vstřelovacího přístroje nebo při pádu nabitého přístroje.
 • Vstřelovací přístroje nesmějí být skladovány nabité. Vždy zkontrolujte, zda jsou vypnuté.
 • Vstřelovací přístroje musí být v době, kdy nejsou používány, v uzamykatelném obalu. Klíč od obalu/skříně nenechávejte volně ležet na stole, nebo v zámku! Klíček vždy umístěte na určené místo.
 • Přenášet a přepravovat vstřelovací přístroje se smí, jen když nejsou nabité. V opačném případě hrozí samovolné vystřelení náboje a může dojít ke zranění.
 • Ze stanoviště, které nezaručuje vstřelovači dobrou stabilitu, je vstřelování zakázáno.

 

 

Výše uvedené požadavky nejsou v žádném případě konečné. Vždy dodržujte všechny právní a ostatní předpisy nejen k zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), ale i ŽP (životní prostředí), hospodaření s energiemi atd. Také dodržujte návody k použití, protože zdraví máme jen jedno.

 

Obrázek 1 - Za takovýto nepořádek na pracovním stole by žádný zaměstnavatel svého zaměstnance určitě nepochválil

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jejich společnostech COVID nešířil a aby byla zajištěna BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při ...

15.03.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. Méně z nich však už má detailní povědomí o tom, jak to mají dělat. Třídění odpadu totiž...

15.02.2021

Změny v prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Ať už rok 2020 byl jakýkoliv, jedno je jisté – dotkl se téměř celého lidstva. Najednou se objevila nemoc známá jako COVID-19 a byla tady s námi a dalo by se říct, že tady ještě bude… Z pohledu zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se v každé firmě uděl...