Zajištění BOZP při používání nářadí a pracovních pomůcek

Zajištění BOZP při používání nářadí a pracovních pomůcek

Snad každý z nás má doma nějaké to nářadí, ať už ruční, mechanické, pneumatické atd. Většinou víme nebo alespoň tušíme, v jakém je stavu. Co se týká domácností, mnohdy se dají najít opravdové skvosty. Nevyhovující kladívka, brusky bez krytů, poškozené přívody el. energie – nic z toho není výjimkou. Ale jak je to u zaměstnavatelů? Jsou na ně kladeny nějaké požadavky z hlediska zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci)  pro své zaměstnance?

 

Ano, jsou. Kromě zákonné povinnosti provádět na všech nářadích pravidelné kontroly, revize, údržbu atd., mít k dispozici návody k použití a prokazatelně s nimi seznamovat zaměstnance, používat nářadí jen v těch prostorách a prostředích, pro které jsou určeny, vybavit zaměstnance příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, jsou-li potřeba apod., je také nutné dodržovat požadavky dané vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) a technických zařízení.

 

Ruční nářadí

 • Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění – velký problém snad u každého ručního nářadí. Při častém používání dochází k uvolnění násady, zlomení části rukojeti. Takovéto nářadí je nutné opravit/vyměnit.
 • Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny
 • V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu – důležitý požadavek – nikdy nepoužívejte nářadí ve výbušném prostředí, pokud k tomu není určeno!
 • Kladiva, sekáče, tužlíky (temováky) a obdobné nářadí určené pro práci s kaleným nebo jinak tepelně zpracovaným materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje.
 • Kleště, kterých se užívá k uchopení nebo přidržování materiálu při kování, musí mít tvar odpovídající tvaru kovaného materiálu.

 

Mechanické ruční nářadí

 • Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě nástroje. Nikdy nepoužívejte mechanické ruční nářadí bez chybějících ochranných krytů!
 • Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného ovládače, pokud je nářadí v chodu. Pokud spouštěcí a zastavovací ovládače nefungují, ihned kontaktujte vedoucího zaměstnance a do odstranění závady nářadí nepoužívejte!
 • Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků k nadměrné únavě a deformacím rukou.
 • Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání nástrojů s rotačním pohybem.
 • Seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu.
 • Při používání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození. Poškozené pohyblivé přívody se nesmí používat!
 • Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu. Ani na chvíli neopouštějte zařízení, které je v chodu! Nikdy nevíte, kdo může jít v daném okamžiku kolem.

 

Pneumatické nářadí

 • Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí používat. Vždy si je nechte vyměnit za nový.
 • Odbočka potrubí pro upevnění pryžové hadice musí být opatřena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem.
 • Při používání pneumatického nářadí nesmí tlak vzduchu překročit stanovené hodnoty. Před použitím se ujistěte, že víte, kde je tlakoměr a v jakých hodnotách tlaku se smíte pohybovat.
 • Pneumatické nástroje nesmějí být po použití uvolňovány vystřelováním.
 • Hadice musí být před připojením k pneumatickému nářadí profouknuty stlačeným vzduchem.
 • Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. Dbejte na správné ukládání hadic.
 • Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí. Chybí-li nebo je-li poškozená, zajistěte výměnu za novou. Do té doby nářadí nepoužívejte.
 • Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. Vždy dodržujte návod k obsluze!

 

Nářadí se spalovacím motorem

 • üK pohonu nářadí se spalovacím motorem nesmí být používáno benzínu s nebezpečnými látkami jako přísadami.
 • Pohonné hmoty smějí být doplňovány jen při zastaveném motoru. Dodržujte další požadavky na zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při manipulaci s chemickými látkami a směsmi.
 • Při startování musí být nářadí se spalovacím motorem postaveno spolehlivě na pevném podkladě a přidržováno rukou. Startovací šňůra nesmí být při startování omotávána okolo ruky. Dbejte, aby při startování pomocí startovací šňůry se za vámi nenacházela žádná překážka (zeď, materiál, sloup, plot apod.) – hrozí poranění ruky při nárazu do překážky.

 

Vstřelovací přístroje

 • Vstřelovací přístroje musí být opatřeny:
 1. O ochranou obsluhy před odraženými hřeby, úlomky, střepinami a podobnými pevnými částicemi,
 2. O zařízením zajišťujícím, že nedojde k odpálení, nebude-li závěr úplně uzavřen a hlaveň přístroje přitlačena k nastřelované ploše,
 3. O zařízením zabraňujícím samovolnému odpálení při nabíjení vstřelovacího přístroje nebo při pádu nabitého přístroje.
 • Vstřelovací přístroje nesmějí být skladovány nabité. Vždy zkontrolujte, zda jsou vypnuté.
 • Vstřelovací přístroje musí být v době, kdy nejsou používány, v uzamykatelném obalu. Klíč od obalu/skříně nenechávejte volně ležet na stole, nebo v zámku! Klíček vždy umístěte na určené místo.
 • Přenášet a přepravovat vstřelovací přístroje se smí, jen když nejsou nabité. V opačném případě hrozí samovolné vystřelení náboje a může dojít ke zranění.
 • Ze stanoviště, které nezaručuje vstřelovači dobrou stabilitu, je vstřelování zakázáno.

 

 

Výše uvedené požadavky nejsou v žádném případě konečné. Vždy dodržujte všechny právní a ostatní předpisy nejen k zajištění BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), ale i ŽP (životní prostředí), hospodaření s energiemi atd. Také dodržujte návody k použití, protože zdraví máme jen jedno.

 

Obrázek 1 - Za takovýto nepořádek na pracovním stole by žádný zaměstnavatel svého zaměstnance určitě nepochválil

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.10.2020

Používání kol a koloběžek ve společnostech

V dnešní době jen málo lidí neumí jezdit na jízdním kole. Kolo se stalo nedílnou součástí mnoha životů, jezdíme na něm na výlety, do práce, za kamarády, za zábavou. Jednoduchý prostředek, který nás přiblíží na místo určení. A tento prostředek má čím dál tím vět...

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ale čeština v něm zcela chyběla. Samozřejmě, varnou konvici umí intuitivně obsluhovat každ...

15.08.2020

Změna nařízení REACH týkající se bezpečnostních listů

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006), a to nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II (tato příloha stanovuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k...