Tlakové nádoby – obsluha tlakových nádob

Tlakové nádoby – obsluha tlakových nádob

Život bez tlakových nádob si v dnešní době dokáže představit jen málokdo. V mnoha směrech nám usnadňují práci a tvoří nedílnou součást mnoha provozů a zařízení. Ovšem tlakové nádoby kladou docela velké požadavky na provozovatele a zejména pak na obsluhu tlakových nádob. Pojďme se nyní blíže podívat na základní požadavky na zaměstnance zabezpečujícího obsluhu tlakových nádob z pohledu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Definice:

 • Tlaková nádoba je nádoba, na jejíž stěny působí tlak pracovní látky; nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná, popřípadě pojízdná a je trvale nebo přechodně spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů; vzniká spojením tlakových částí nádoby.
 • Pracovní látka je pak kapalina, pára nebo plyn, obsažené v tlakovém prostoru nádoby.
 • Obsluha tlakových nádob – pracovník pověřený provozovatelem obsluhou nádob.

Požadavky na obsluhu z hlediska BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci):

Tlakové nádoby smí obsluhovat pouze pracovník, který je odborně a zdravotně způsobilý.

Pracovník musí být:

 • starší 18 ti let,
 • duševně a fyzicky způsobilý obsluhovat tlakové nádoby
 • provozovatelem (organizací) seznámen s předpisy a pokyny k provozu nádob, v obsluze nádob prakticky zacvičen a prokazatelně přezkoušen.

O zácviku a prověření znalostí se pořizuje záznam, který podepíšou zkoušející a obsluha nádoby. Záznam se uchovává do dalšího přezkoušení. Ověřování znalostí obsluhy se opakuje nejpozději 1x za tři roky. Zácvik a přezkoušení provádí revizní technik tlakových nádob!

Zdravotní způsobilost:

Obsluha tlakových nádob spadá do rizika ohrožení zdraví, proto jsou zde lékařské prohlídky stanoveny na 1x 4 roky do 50ti let věku a 1x 2 roky nad 50let. Perioda může být i kratší – např. pokud zaměstnanec vykonává i noční práce nebo je zařazen do kategorie práce III, IV apod. Pokud nemá zdravotní způsobilost, nesmí tlakové nádoby obsluhovat!

Než se začne zaměstnanec o tlakové nádoby starat, musí být nejprve provozovatelem pověřen jako obsluha tlakových nádob. Poté bude mezi jeho povinnosti patřit:

 • Znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) byla zajištěna.
 • Řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou.
 • Hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci.
 • Ihned odstavit nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí.
 • Zúčastnit se (pokud možno) kontrol, revizí a zkoušek nádoby tak, aby obsluha znala její stav.
 • Kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam.
 • Provádět provozní záznamy podle provozních pokynů.
 • Dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění nádoby.
 • Dbát, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby.
 • Po ukončení směny předat dle provozních pokynů řádně zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a ohlásit jim všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob.
 • Při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy takové nádoby.

POZOR! Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.

Kdykoliv budete mít jako obsluha tlakových nádob pochybnosti o jejich bezpečném provozu, vždy ihned informujte nadřízeného zaměstnance a v případě potřeby tlakovou nádobu odstavte z provozu. Případný únik nebezpečného plynu nebo roztržení tlakové nádoby může vést k ohrožení života a zdraví osob a také k ohrožení majetku. Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při manipulaci s tlakovými láhvemi, při jejich používání, výměně, doplňování a dalších činnostech.

Obrázek 1 - Příklad tlakové nádoby

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.05.2021

Odstraňování závad z revizí a kontrol

Provádění revizí a kontrol patří mezi základní povinnosti zaměstnavatelů (popř. právnických a podnikajících fyzických osob) v rámci zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Tato povinnost je zakotvena v několika právních předpisech...

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jejich společnostech COVID nešířil a aby byla zajištěna BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při ...

15.03.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. Méně z nich však už má detailní povědomí o tom, jak to mají dělat. Třídění odpadu totiž...