Odstraňování závad z revizí a kontrol

Odstraňování závad z revizí a kontrol

Provádění revizí a kontrol patří mezi základní povinnosti zaměstnavatelů (popř. právnických a podnikajících fyzických osob) v rámci zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Tato povinnost je zakotvena v několika právních předpisech, z nichž všeobecně známým je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). V § 4 je zde uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Neméně důležitým předpisem je nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol a revizí technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků,
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění revizí a kontrol a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
 • aby stanovené termíny a lhůty revizí a kontrol a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Za PO (požární ochrana) se pak jedná o vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 7, odst. 4 a 6:

 • Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků PO (požární ochrana) se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce,
 • Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu.

Právní předpisy tedy ukládají povinnost nejen revize a kontroly provádět, ale také zajistit případné odstranění závad. A zde nastává problém. Existuje totiž velké množství revizních a kontrolních zpráv, které opakovaně uvádějí stále ty samé závady a nedostatky a nikdo je neřeší. Jak je to možné? Zde je uvedeno několik nejčastějších příčin:

 • Osoba provádějící revizi nebo kontrolu (dále jen „revizní technik“) provede smluvený úkon, ale o závadách odpovědné osobě neřekne a jen za několik týdnů (mnohdy měsíců!!!) pošle revizní/kontrolní zprávu. Na závady se do té doby zapomene…
 • Osoba, která obdrží revizní/kontrolní zprávu, ji jen vezme a založí. Vůbec si nepřečte důležité údaje – zejména termín následné revize a hlavně kolonku ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY, popř. ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY, POZNÁMKY apod. Přitom nepodepsaná a tedy nepřevzatá revizní zpráva není platná.
 • Odpovědná osoba si revizní/kontrolní zprávu převezme, přečte, ale dále neřeší. Zřejmě nezná své povinnosti a odpovědnost.
 • Revizní/kontrolní zpráva je u vícepobočkových firem zaslána pouze na jednotlivé pobočky – vedoucí dané pobočky netuší, že by si měl zprávu projít a zajistit případné odstranění závad.
 • Vedoucí pobočky si zprávu přečte, eskaluje emailem dál na svého nadřízeného, ten zase dál a dál, až se informace o potřebě odstranit závadu v záplavě emailů ztratí a ve finále se vůbec nic neřeší…
 • Odstranit závadu je tak finančně náročné, že se odstranění závady „odsune na neurčito“.
 • Nedaří se sehnat nikoho, kdo by závady odstranil.
 • Výběrové řízení na odstranění závad se mohou táhnout i několik měsíců/let.
 • Ve firmě se závady neřeší vůbec, stačí, že existuje alespoň nějaká revize.
 • Atd.

POZOR!!! Pokud Nejsou závady z revize odstraněny, existence revizní zprávy zaměstnavatele nezachrání a hrozící pokuta od státních orgánů je kolikrát to menší zlo. Větším problémem může být neplnění pojišťoven v případě pojistné události, ať už majetkové nebo v horším případě na zdraví zaměstnance.

Pokud jsou závady odstraněny, je potřeba o tom udělat záznam, nejlépe přímo do revizní zprávy. Ten, kdo závadu odstranil, se k závadě podepíše s datem odstranění. Popř. se k revizní/kontrolní zprávě připojí servisní list nebo jiný doklad prokazující, že je daná závada odstraněna. Je vhodné též učinit zápis do knihy PO (požární ochrana).

Za neodstraňování závad mohou kontrolní orgány uložit i pokutu, a to až do výše 1 000 000Kč (BOZP). Hasičský záchranný sbor pak může uložit pokutu až 250 000Kč u objektů bez požárního nebezpečí, do 500 000Kč u objektu se zvýšeným požárním nebezpečím a až 1 000 000Kč u objektu s vysokým požárním nebezpečím.

Obrázek - Jedna z velmi častých závad - poškozená izolace kabelu.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...

15.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími výrobními závody. Mezi jednu takovou oblast spadá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při prác...

15.09.2021

BOZP u těhotných zaměstnankyň

Každý zaměstnavatel se pravděpodobně dříve nebo později setká s problematikou zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při zaměstnávání těhotných žen. Naštěstí právní předpisy na tuto problematiku pamatují a BOZP pro těhotné je v nich docela podrobně u...