Novela zákoníku práce 2021

Novela zákoníku práce 2021

 

S novým rokem vešla v účinnost novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která přináší změny a novinky nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance. Novinky jsou v oblasti pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež, dovolené, sdíleného pracovního místa, náhrady újmy atd. Níže přinášíme přehled nejdůležitějších změn.

1. Nově pracovní volno (k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

a)       zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a

b)      práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

2. Změny se dotkly i dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a výměry dovolené. Největší změnou je to, že nově se dovolená počítá na hodiny a ne dny – ovšem význam má především u zaměstnanců, kteří nemají pravidelně rozvrženou pracovní dobu.

Jelikož výše uvedené body nespadají pod BOZP a PO (bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochrana), zmínili jsme se o nich jen okrajově a více již v tomto článku nebudou rozebírány.

3. Co se týká pracovních úrazů, které jsou častým tématem BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci), tak zde došlo ke změnám v části náhrad nemajetkové újmy a náhrad přiměřených nákladů.

Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi, dítěti a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

Náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně jeden a půlnásobku průměrné mzdy; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

(Dříve se tyto náhrady nepočítaly z průměrné mzdy, ale tvořily nejméně 20 000Kč).

Co se týká jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých, tak ta přísluší

a) manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance:

b) dítěti zemřelého zaměstnance a

c) rodiči zemřelého zaměstnance.

(Před novelou platilo, že náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušela pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku).

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy přísluší každému pozůstalému uvedeném v bodě a) až c) nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy; je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky.

POZOR! Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

4. Další novinkou je sdílené pracovní místo. Nově může zaměstnavatel se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

POZOR! Dohody musí být písemně uzavřeny s každým zaměstnancem a musí obsahovat bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby!

Pokud zaměstnavatel vytvoří sdílené pracovní místo, musí upozornit zaměstnance, že jsou povinni mu předložit společný písemný rozvrh pracovní doby, a to nejméně 1 týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Nepředloží-li zaměstnanci společný rozvrh pracovní doby, určí bez zbytečného odkladu rozvržení pracovní doby do směn zaměstnavatel. S případnými změnami rozvrhu jsou zaměstnanci povinni zaměstnavatele písemně seznámit nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se se zaměstnavatelem na jiné době seznámení.

V případě nepřítomnosti jednoho zaměstnance může zaměstnavatel požadovat po přítomném zaměstnanci zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě pouze tehdy, dal-li k tomu zaměstnanec v dohodě nebo pro konkrétní případ souhlas.

Důležitým bodem je skutečnost, že dohodu lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni. Tento závazek mohou zaměstnavatel nebo zaměstnanec rovněž písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

I v případě sdíleného pracovního místa nezapomeňte všechny zaměstnance seznámit s předpisy a problematikou týkající se BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a to i tehdy, budou-li zaměstnanci pracovat např. jen 2 hodiny denně!

Hodně štěstí v novém roce 2021 Vám přeje celý tým společnosti CIVOP!

Obrázek 1 - Novinkou v zákoníku práce je sdílené pracovní místo

 

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...