Není papír jako papír a plast jako plast

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. Méně z nich však už má detailní povědomí o tom, jak to mají dělat. Třídění odpadu totiž není jen o žluté a modré nádobě, ale máme zde víc povinností, například správné zařazení podle Katalogu odpadů. Totiž není papír jako papír a plast jako plast. A o tom si tu dnes trochu napíšeme. 

Jednou ze základních povinností původců odpadů je zařazení odpadu v souladu s Katalogem odpadů (§16 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Katalog odpadů stanovuje přesný postup, jak určit správný kód. Velmi často však může dojít k nesprávnému zařazení papírových a plastových odpadů pocházejících z nevýrobní činnosti. Tyto je možné zařadit buď pod kódy 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly a 15 01 02 – Plastové obaly nebo    20 01 01 –  Papír a lepenka a 20 01 39 – Plasty.

Jakým způsobem tedy postupovat při zařazení papírových a plastových odpadů?

Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů jednoznačně stanovuje, že odpad vznikající z komunální sféry je přednostně zařazován do skupiny 20, která zahrnuje komunální odpady. Zároveň však připouští právnickým osobám použít tento kód odpadu v případě vzniku odpadů podobným komunálnímu odpadu.  Praktickým příkladem je použití kódu odpadu      20 03 01 – směsný komunální odpad. Tento kód je stejný jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.

Pozor ale na zařazení odpadu do skupiny 20 v případě papírových a plastových odpadů!

Katalog odpadů totiž dále určuje, že odpady obalů jsou přednostně zařazeny do skupiny a podskupiny 15 01, která zahrnuje veškeré odpady obalů, a to i v případě, že jsou vytříděny z komunálních odpadů. Tedy veškerý papír a plast, který naplňuje charakter obalového odpadu (např. karton, folie, PET lahev) je nutné vždy zařadit do skupiny 15, a to jak pro fyzické, k i právnické osoby. Ostatní materiály (např. noviny, kancelářský papír) zařaďte do skupiny 20.

Dalším požadavkem původců odpadů je povinnost odpady třídit (§ 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Mísení odpadů je možné pouze na základě povolení příslušného úřadu. Bez tohoto povolení není možné ve společném shromažďovacím prostředku umístit papír a plast zařazený do skupiny 15 a 20.

Zejména požadavek na oddělené shromažďování odpadů vede některé svozové společnosti k zařazení papírových a plastových odpadů pouze do skupiny 20 a to bez ohledu na charakter odpadů. Tento postup je však bez platného povolení k upuštění od třídění porušením zákona o odpadech. Je nutné uvědomit si, že kód odpadu vždy určuje původce, který zároveň nese odpovědnost za správnost použitého kódu. Za nesprávné zařazení odpadů podle Katalogu hrozí původci pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Povinnost zařadit odpady v souladu s Katalogem odpadů a shromažďovat je utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií je zakotvená i v novém zákoně o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021.

Obrázek 1 - V rámci BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je třeba kontejnery řádně označit, popřípadě barevně rozlišit.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...