Mimořádné opatření k samotestování

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jejich společnostech COVID nešířil a aby byla zajištěna BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro všechny zaměstnance. Jedním z opatření proti šíření COVIDu 19 je provádění pravidelného testování nařízeného vládou, a to buď antigenními testy, a nebo PCR testy. Někteří zaměstnavatelé řeší testování přes své poskytovatele pracovnělékařských služeb, jiní zase posílají své zaměstnance na veřejná testovací místa.

Ovšem vždy není možné testování zaměstnanců provést, a to z důvodu dovolených, home officů, ošetřovného na děti apod. – pokud se zaměstnanec vrátí do práce po delší době, než je vládou nastavený interval testování, je někdy nutné, aby si test provedl sám nebo jinou osobou bez zdravotního vzdělání.

Obdobný problém je např. u osob samostatně výdělečných činných. Mnoho firem do svých prostor nevpustí osobu, která nemá prohlášení/certifikát apod. o prodělaném testování s negativním výsledkem. Navíc mnoho osob samostatně výdělečně činných se mnohdy na testovací místa nedostala z důvodu velkého vytížení, a tak měli často problém plnit své závazky ve firmách.

Z výše uvedených důvodů je nyní možné provést i samotestování. V tomto případě je ale nutné řídit se pokyny mimořádného opatření, které nabylo účinnosti od 28. března 2021. Toto mimořádné opatření stanovuje, že zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Dále tito zaměstnanci musejí opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb zaměstnavatele, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Obdobně musí postupovat i osoby samostatně výdělečné činné – i těmto osobám, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu určeného pro sebetestování nebo povoleného k použití laickou osobou, se s účinností od 28. března 2021 nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Pokud se poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, dozví od samotestované osoby o pozitivním antigenním testu, jsou povinni testované osobě bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2. Tato osoba je pak povinna se PCR testu bez prodlení podrobit.

Dále je velmi důležité zmínit, že toto mimořádné opatření nařizuje zaměstnavatelům, ale i osobám samostatně výdělečně činným, vést evidenci o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou.

A jak nakládat s použitými antigenními testy? Dle doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů se použité antigenní testy a ostatní odpad vznikající při testování na COVID-19 považují za infekční odpad. Proto musí být bezpečně shromažďován v obalech certifikovaných pro infekční odpad. Obaly musí být označeny, uzavřeny, musí být nepropustné, mechanicky odolné a spalitelné. Každý shromažďovací prostředek je potřeba řádně označit druhem odpadu, místem vzniku, datem, katalogovým číslem odpadu a nejlépe i barevným odlišením shromažďovacího prostředku. Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo alespoň ošetřen desinfekcí a to v místě jeho vzniku.

Jelikož prozatím není jasné, jak dlouho a jak často bude nutné testování provádět, ani jak dlouho má výše uvedené mimořádné opatření platnost, je tento článek platný k aktuálnímu datu vydání. Pro další informace i nadále sledujte stránky ministerstev a aktuální dění kolem COVIDu.

Obrázek 1 - Pro samotestování je možné využít některý z antigenních testů

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...

15.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími výrobními závody. Mezi jednu takovou oblast spadá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při prác...

15.09.2021

BOZP u těhotných zaměstnankyň

Každý zaměstnavatel se pravděpodobně dříve nebo později setká s problematikou zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) při zaměstnávání těhotných žen. Naštěstí právní předpisy na tuto problematiku pamatují a BOZP pro těhotné je v nich docela podrobně u...