Letní brigády mladistvých

Období letních prázdnin je za dveřmi a mnozí zaměstnavatelé se již pomalu poohlížejí po brigádnících, kteří by jim pomohli překlenout období dovolených svých zaměstnanců. O brigádu mají zájem i mladiství zaměstnanci, proto si pojďme připomenout pár základních bodů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO), které musejí zaměstnavatelé splnit, pokud chtějí přijmout mladistvého zaměstnance.

 

1. Musí mladiství zaměstnanci na lékařskou prohlídku i přesto, že pracují v kategorii práce I?

Ano, musí - Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 247

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb

před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,

pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.

Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

 

2. Musí zaměstnanci absolvovat školení BOZP a PO? Ano, musí.

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 103, odst. 1, písm. f):

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Vyhl. č. 246/2001 Sb., § 23, odst. 2:

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

 

3. Mohou mladiství vykonávat všechny práce? Ne, nesmí.

Vyhl. č. 180/2015 Sb., § 5

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce:

a)       rizikové,

b)      vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

c)       vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci,

  1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce,
  2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
  3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu,
  4. vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,
  5. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je chlapci vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N nebo tlačná síla vyšší než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná tažná síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,

d)      vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,

e)      se zdroji ionizujícího záření,

f)        spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost nebo standardními větami o nebezpečnosti

g)       spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,

h)      atd. – více viz vyhl. č. 180/2015 Sb.

 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 244

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 246

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

 

4. Musí zaměstnavatel rozvrhnout mladistvým pracovní dobu? Ano, musí

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 90:

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 92, odst. 1:

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého

zaměstnance méně než 48 hodin.

 

5. Mohou mladiství vykonávat noční práce a práci přesčas? Ne, nesmí

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 245

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

 

6. Musí zaměstnavatel vybavit mladistvé osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP)? Ano – musí

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 104

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

 

Výčet výše uvedených požadavků na zajištění BOZP a PO mladistvých není v žádném případě konečný.  V případě dotazů nebo pochybností se obraťte na naše specialisty BOZP a PO, kteří s Vámi Vaše otázky proberou a budou nápomocni při řešení této problematiky.

Obrázek 1 - Nezapomeňte mladistvé zaměstnance seznámit s návody k použití všech od všech zařízení a spotřebičů, které budou používat!

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...