Kontroly před použitím manipulačních vozíků

V dnešní době se velké procento společností neobejde bez pomoci manipulačních vozíků s vlastním pohonem, které dokážou přepravit i několikatunové náklady. Pod pojmem manipulační vozík s vlastním pohonem si můžeme představit kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pojízdným mechanismem, kromě těch, pohybujících se na kolejnicích, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou (definice dle ČSN EN ISO 369-1).

Z pohledu osoby odborně a zdravotně způsobilé pro obsluhu motorového vozíku není obsluhovat manipulační vozík zas až tak těžké. Po absolvování školení pro obsluhu motorového vozíku, které obsahuje teoretickou a praktickou část a z pohledu BOZP je povinné, již zaměstnanci dokáží vozík obsluhovat a přepravovat jím materiál. S přibývající praxí se obsluha vozíku stává sebejistější a velmi rychle zapomíná na školitelovo důrazné upozornění na povinnost obsluhy provádět kontrolu manipulačního vozíku před jeho použitím.

Při školeních BOZP na téma manipulační vozíky – opakované školení – prováděných našimi specialisty se často setkáváme přímo s nechutí zaměstnanců tyto kontroly provádět a většina z nich přímo konstatuje, že tyto kontroly vůbec neprovádí. A to zejména proto, že na to není čas, nebo že to přece kontroluje údržba, nebo že vozík prošel technickou kontrolou atd. Dalším častým omylem je tvrzení, že za vozík odpovídá osoba odpovědná za manipulační vozík, popř. provozovatel a ti mají kontrolu provádět. Ale to je omyl! Kontrolu před použitím vozíku musí provést obsluha vozíku!

Dalo by se říct, že výmluv je spousta a tak se ve velké většině případů stává, že vozík celý rok nezkontroluje vůbec nikdo. Přitom těch pár minut věnovaných kontrole vozíku může zachránit i lidský život!

Proč je kontrola před použitím manipulačního vozíku tak důležitá? Pojďme si uvést několik případů z praxe týkajících se oblasti BOZP, kdy z důvodu zanedbání povinností obsluhy vozíku dochází k vážným pracovním úrazům a škodám na majetku.

Např:

Obsluha nezkontrolovala funkci brzd – následkem toho sjel vozík z rampy, převrátil se a těžce zranil obsluhu.

Nefunkční houkačka – nemožnost varovat ostatní osoby, že např. z poza rohu může vyjet vozík.

Prasklý zdvihací mechanismus nebo vidlice – těžší břemeno zaviní prasknutí zdvihacího mechanismu nebo vidlice, tím dojde k pádu materiálu a jeho poškození a navíc ještě může padající materiál zranit poblíž se vyskytující osoby.

Co je tedy důležité provést před zahájením provozu manipulačního vozíku?

Obsluha vozíku musí postupovat v souladu s návodem výrobce a zkontrolovat zejména:

 • Stav a funkci řízení, brzd, osvětlení a přídavného zařízení, pokud je použito,
 • U zdvižných manipulačních vozíků stav a funkci zdvihacího mechanismu včetně dorazů, a zda má vozík čitelný zátěžový diagram nebo tabulky nosnosti,
 • U bočních posuvů zkontrolovat, zda lze plynule posouvat doleva a doprava,
 • Stav a zajištění vidlí,
 • Funkce a těsnost všech hydraulických funkcí,
 • U manipulačních vozíků s pneumatikami tlak vzduchu podle návodu k používání,
 • U manipulačních vozíků s plnopryžovými obručemi či obručemi jiné konstrukce stav obručí a soudržnost s ocelovým ráfkem, popřípadě odstraní cizí tělesa z pryže,
 • Funkčnost houkačky,
 • Únik kapalin,
 • Celkový stav a čistotu,
 • Stav baterie,
 • Bezpečnostní pás, zda není viditelně opotřebený
 • Atd.

Zjistí-li obsluha jakoukoliv závadu, je povinna ji ihned ohlásit nadřízenému a do doby odstranění závad ohrožující bezpečnost nebo spolehlivost provozu nesmí být vozík používán!!!

 

Kontrola manipulačního vozíku zabere opravdu jen pár minut, a proto apelujeme na všechny zaměstnance, aby v rámci dodržování svých povinností tyto kontroly prováděli, neboť bezpečnost práce je důležitá součást každé společnosti.

Závěrem bychom chtěli informovat, že v dnešní době lze zakoupit i vysokozdvižné vozíky, které jsou opatřeny „palubním počítačem“, který při 1. spuštění během dne požaduje po obsluze zodpovězení základních otázek (bodů kontroly) z návodu výrobce. Tím může společnosti odpadnout administrativa spojená s vedením papírových deníků, neboť vozíky lze napojit na centrální dispečink, který vedoucímu skladu zobrazuje případné nárazy či poruchové stavy.

 

 

 Obrázek 1 - Zanedbaná kontrola - tento VZV, jehož kola jsou v neodpovídajícím technickém stavu, by vůbec neměl být používán.

 

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na...

15.08.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyk...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...