Jak na úrazy 1

Jak na úrazy 1


Všechna pracoviště jsou místa s velkým nebezpečím úrazů, a to od těch nejméně závažných až ke smrtelným. Nejčastější příčinou pracovních úrazů bývá špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu, používání nebezpečných postupů práce, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru. Další příčinou bývá ohrožení jinými osobami, tj. odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob. Nemůžeme pominout také příčinu nesprávné organizace práce a nedůsledné kontrolní  činnosti vedoucích pracovníků.


S předcházením úrazů a nemocí z povolání souvisí v podstatě všechny oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ale i ochrany životního prostředí, protože uprostřed všech těchto oblastí zájmu stojí člověk. Základními právními předpisy, které řeší tuto problematiku jsou Zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.


Každý pracovní úraz se musí zapsat do knihy úrazů a v případě, že následuje pracovní neschopnost delší než 3 dny, musí být vyplněn a do 5. dne následujícího měsíce odeslán formulář „Záznam o úrazu“. Odesílá se na Oblastní inspektorát práce, zdravotní pojišťovnu postiženého a pojišťovnu Kooperativa nebo Českou pojišťovnu, které zajišťují povinné pojištění na pracovní úrazy. Další kopii Záznamu obdrží postižený zaměstnanec a jeden záznam zůstane zaměstnavateli.


Nesmíme zapomenout, že zaměstnavatel musí přijmout opatření proti opakování se úrazu a popsat je v poslední části záznamu.


Autor: Josef Bača, specialista EHScivop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2023

Školení první pomoci

Velmi často diskutovaným tématem při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ročních prověrkách je školení první pomoci. Toto školení patří k jednomu z klíčových pro bezpečnost práce, pokud již nastane situace ohrožující zdraví zaměst...

15.01.2023

Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost dne 1. července 2022. Přímo do tohoto nařízení vlády se dostal požadavek na zpracování Syst...

15.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající se klimatizace. Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provoz...