Bezpečnostní list a Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci

V minulém článku jsme si vysvětlili základní pojmy týkající se oblasti chemických látek a směsí (CHLaS). Informace o výstražných symbolech, klasifikaci, složení látky a směsi, P-věty, H-věty atd., najdou zaměstnavatelé a zaměstnanci v bezpečnostních listech.

 

Bezpečnostní listy

 

Bezpečnostní list je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) o vlastnostech tohoto konkrétního výrobku. Tyto bezpečnostní listy musejí být vždy v jazyce dané země, tzn. u nás v českém jazyce. Bezpečnostní list poskytuje dodavatel - výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor. Zpravidla má bezpečnostní list 16 částí a obsahuje zejména informace o výrobci/dovozci, účelu použití, identifikace nebezpečnosti, první pomoci, složení chemické látky/směsi, používání osobních ochranných prostředků, dále informace o bezpečném skladování, zacházení atd.

 

Bezpečnostní listy by měly být na pracovišti dostupné všem zaměstnancům – v elektronické nebo tištěné podobě a musí být seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi daných CHLaS. Zaměstnavatel by se měl jejich obsahem řídit a nepodceňovat je – z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je důležité dodržovat zejména pokyny pro bezpečné zacházení (při nakládání s CHLaS nejíst, nepít, nekouřit, zajistit dostatečné větrání, nemanipulovat s otevřeným ohněm atd.) a skladování (skladovat uzavřené, chránit před sluncem, mrazem atd.), používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (ve většině případů rukavice odolné chemickým látkám, vhodný oděv, ochranné brýle nebo štít atd.) a řídit se výstražnými symboly a P a H větami.

 

Klasifikace chemických látek

 

Dále jsou v bezpečnostních listech důležité informace o klasifikaci chemické látky, neboť BOZP a hygiena práce zaměstnavateli ukládá povinnost v určitých případech zpracovat Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s CHLaS. Konkrétně tuto problematiku řeší zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, § 44a: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

 

Občas je těžké poznat, zda pro danou chemickou látku nebo směs musejí být zpracována Písemná pravidla. Prvním podnětem, kdy musíme zbystřit, jsou výstražné symboly. Je-li na CHL a nebo směsi symbol lebky, žíraviny a nebo člověka (látky klasifikované jako toxické, žíravé, nebezpečné pro zdraví), vždy je dobré se podívat i na H-věty - pokud na látce nebo v bezpečnostním listu uvidíte některou z těchto H-vět, je nezbytné pravidla zpracovat:

H300, H310, H330

H300, H310, H330

H301, H311, H331

H370, H372

H314

H350, H350i

H340, H341

H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

 

Písemná pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (OŽP), pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

 

POZOR! Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí) příslušným podle místa činnosti!

 

Hygienické stanice

 

Bohužel tady se často setkáváme s nejednotností hygienických stanic, což v rámci BOZP a hygieny práce není pro zaměstnavatele a zaměstnance moc dobrá zpráva. Mnohdy se stává, že hygieny mají na stejně zpracované Pravidla různé názory a požadavky. Př. Existuje spousta společností, které mají pobočky po celé republice. Ke své práci používají chemickou látkou klasifikovanou jako žíravou s H větou H314. Tudíž je nutné pro tuto látku zpracovat Písemné pravidla. Tyto Pravidla se zpracují 1x a rozešlou se na všechny krajské hygienické stanice. A pak nastává situace, že 7 hygien Pravidla schválí bez připomínek, 2 hygieny chtějí upřesnit část první pomoc, další hygieny chtějí přesně specifikovat používané OOPP, další hygiena žádá, aby pracoviště bylo vybaveno oční sprškou atd.

 

Naneštěstí v tomto panuje nejednotnost hygienických stanic a ani specialisté BOZP nejsou schopni této situaci předcházet, i když Písemná pravidla zpracovávají pro klienty poměrně často. Téměř vždy se některé z hygienických stanic „něco nelíbí“ a je nutné Písemná pravidla předělávat…

 

Obrázek 1 - Uvidíte-li na CHLaS některý z těchto symbolů, vždy se ujistěte, zda není nutné zpracovat Písemná Pravidla

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...